V korak z mladimi

Aktualni projekti

Napoved projekta - SINHRONIZIRAN.SI

Obdobje izvajanja:  od 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta.

Sofinanciranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 7.644,00 EUR.

Projekt je namenjen razvijanju in širitvi pomena socialne vključenosti skozi artistične metode dela in vzgoji otrok ter mladih v domačem in širšem okolju. Preko različnih metod želimo vplivati na osebni razvoj udeležencev, socialnega vključevanja in aktivne participacije ter sobivanje v skupini.

Projekt je sestavljen iz 4 različnih artističnih metod – aktivnosti:

 • mladinski socialni cirkus, ki temelji na metodi cirkuške pedagogike in socialnega cirkusa
 • čarodejstvo oz. rokohitrstvo
 • twirling in
 • gledališče.

Preko projekta želimo doseči:

 • Ozaveščanje o vodenju zdravega način življenja.
 • Projekt kot varno, domače in zdravo okolje.
 • Socialno vključenost in aktivno participacijo.
 • Pozitivne medsebojne odnose in sodelovanje v timu ter spremljanje drugačnosti (poudarek na multikulturnost).
 • Aktivno sodelovanje in vključevanje v družbenih strukturah, kot je okolje, šola, zaposlitev, itd.
 • Življenjske lastnosti in vrednote.
 • Znanje, talente in spretnosti.
 • Razvoj in krepitev samopodobe in samozavesti.

Projekt omogoča, da se preko formalne organizacije sodeluje v projektu, ki rešuje družbene izzive, kot so vključevanje v delo in vzgajanje mladostnikov z manj priložnostnimi. Z druge strani, pa preko našega sodelovanja razvijamo in krepimo svoje spretnosti ter predstavljamo dodano vrednost in si znatno povečujemo možnosti za našo družbeno vključitev tudi z bolj kreativnimi pristopi in produkti. Projekt spodbuja in krepi solidarnost do socialno izključenih skupin, ki niso vključene v družbene aktivnosti ter so zanemarjena in družbeno izrinjene na socialni rob.

Cilji projekta so:

 • Spoznavanje in razumevanje artistične in cirkuške umetnosti in njenih disciplin ter cirkuško izražanje.
 • Razvoj psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti.
 • Sodelovanje in sobivanje v skupnosti.
 • Razvoj socialne mreže in socialno vključevanje.
 • Razvoj življenjskih lastnosti: vztrajnost, zaupanje, kreativnost, ustvarjalnost, odgovornost, itd.
 • Razvoj cirkuških disciplin oziroma veščin.
 • Spodbujanje multikulturnosti.
 • Priprava in izvedba artističnih delavnic.
 • Priprava in izvedba obeh skupnih nastopov (prostovoljci in uporabniki).
 • Razvijati in širiti metodo artističnega izražanja v mladinskem delu na lokalnem in nacionalnem nivoju.

 

 

 

 

Napoved projekta - IZZIVI MLADOSTNIŠTVA

KDO SEM – IDENTITETA MLADOSTNIKA

Sofinanciran projekt mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2020

Obdobje izvajanja:  01.03.2020 – 30.11.2020
Sofinanciranje: MOM – 2.200,00 €
Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Projekt je namenjen za spodbujanje čustvene in socialne zrelosti mladostnikov ter krepitvi osebne identitete. Projekt daje priložnost neformalnemu učenju in večanju kompetenc, spodbuja osebno rast, krepi občutek lastne vrednosti in odgovornosti ter povečuje socialno vključenje posameznika.

V okviru projekta, ki ga sofinancira Mestna občina Maribor, bomo izvedli delavnice, ki ponujajo odgovore na vprašanja o tem: Kdo sem in kako dobro se poznam ter kaj me zaznamuje? Kako povedati ali se predstaviti, da me bodo drugi prav razumeli? Kdo sem, ko sem v skupini ljudi? Kako drugi gledajo name? Kako pomembno je mnenje drugih? Kaj je meni pomembno in kako to doseči?

Projekt omogoča:

 • osebno opolnomočenje udeležencev
 • pridobivanje kompetenc in veščin ter neformalnega znanja na področju osebne rasti, tudi na izkustveni ravni
 • boljše poznavanje sebe in posledično manj konfliktno komuniciranje z vrstniki, starši in člani razširjene družine ter okoljem
 • večja samostojnost in neodvisnost ob odsotnosti starševske skrbi in vzgoje
 • razumevanje in pozitivno vrednotenje različnosti zunanjega okolje v odnosu do internega okolja
 • širjenje posameznikove socialne mreže, povečanje čustvene, socialne in participacijske odgovornosti in iniciative v šoli in med prijatelji
 • lažje soočanje s predsodki do soljudi ter pri spoznavanju sebe, svojih prednosti in slabosti.

Strateško partnerstvo

STRATEŠKO PARTNERSTVO – Orodje za osebno opolnomočenje mladinskih delavcev

Obdobje izvajanja:  1.10.2018 – 30.9.2018

Financiranje: Erasmus+: 78.690,00€

Vloga Društva SMC Maribor: vodilni partner

Opis projekta:

V državah EU se mladostniki soočajo z mnogo duševnimi stiskami, motnjami ter diagnosticiranimi težavami v duševnem zdravju.  Partnerske države v tem projektu so v samem vrhu po stopnji samomorilnosti; Slovenija je na drugem, Belgija na petem in Poljska na sedmem mestu. Zaradi alarmantnih podatkov na področju duševnega zdravja mladih in smrti s samomorom, EU že od leta 2008 poziva mladinske organizacije ter vse, ki delajo z mladimi, da se usposobijo za prepoznavanje simptomov in se nanje hitro odzovejo.

Raziskave kažejo, da se od 19-28 % mladih sooča s težavami v duševnem zdravju: pomanjkanje volje, depresivno razpoloženje, samopoškodovanje, misel na samomor ali poskus.

Mladinskim delavcem manjka izkušenj in znanja iz vidika osebne rasti. Pokazala se je potreba po znanjih in veščinah na področju notranje-psihične interakcije in dinamike, ki posamezniku pomagajo ozavestiti svoje odnose na intrapsihični ravni.

Menimo, da je osebna rast kot orodje v mladinskem delu temeljnega pomena. Ni nadgradnja, temveč temelj, na katerem se gradi kvalitetno mladinsko delo in povezuje ostale aspekte mladinskega dela v smiselno in uporabno celoto. Če mladinski delavec, voditelj, trener dela na svoji osebni rasti, to vpliva na rast celotne skupine in posameznika v njej.

Menimo, da je poznavanje notranjih procesov na relacijskem nivoju ključnega pomena za osebno rast, ki bi morala biti temeljno orodje v mladinskem delu. To želimo z okrepljenim sodelovanjem med partnerji doseči na nadnacionalni ravni.

Začetek projekta: 1.3.2018, zaključek projekta: 30.4.2020. Trajanje projekta: 26 mesecev.

V projektu bomo s partnerskima organizacijama iz Poljske in Belgije razvijali novo, inovativno orodje v mladinskem delu – model osebne rasti po različnih metodah izkustvenega učenja, ki bo zajemal 5 ključnih modulov, ki si bodo smiselno sledili in se med seboj dopolnjevali in nadgrajevali.

 1.  INTEGRACIJA MOJE OSEBNOSTI (Upoštevanje lastnih življenjskih moči kot tudi spoštljivo upoštevanje drugega ter sposobnosti integriranja osebnih in socialnih doživetij.)
 2.  MOJ NAHRBTNIK (Integracija sporočil, ki so jih prejeli od svojih staršev v lastno osebnost.)
 3.  TO SEM JAZ (Srečanje z lastnim telesom – celostno sprejemanje sebe za čuteče oblikovanje telesne in socialne bližine.)
 4.  TRAJNI IN ZAČASNI ODNOSI (Mreža trajnih in začasnih odnosov.)
 5.  VIZIJE, CILJI IN KOMUNIKACIJA (Oblikovanje in vizualiziranje lastnih življenjskih ciljev in vizij.)

Module bomo razvijali na treh mednarodnih projektnih srečanjih in jih bomo testirali znotraj lastnih organizacij ter na kratkoročni mobilnosti osebja, na kateri se nam bodo pridružili tudi pridruženi partnerji.

• GRADIVO V SLOVENSKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – SL
Questionnaire for measuring personal growth – SL

• GRADIVO V ANGLEŠKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – EN
Questionnaire for measuring personal growth – EN

• GRADIVO V FLAMSKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – BE
Questionnaire for measuring personal growth – BE

GRADIVO V POLJSKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – PL
Questionnaire for measuring personal growth – PL

Moč mladosti

Projekt ŠIPK– Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020

Obdobje izvajanja:  v letu 2020

Vloga Društva SMC Maribor: partner projekta

V okviru projekta, ki so ga večinsko izvajali študentje Teološke fakultete (Enota Maribor; Zakonski in družinski študiji) in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Univerza v Mariboru; Medijske komunikacije), je nastal priročnik, ki si prizadeva za krepitev duševnega zdravja mladih in izobraževanje vseh, ki delajo z mladimi. Za ta namen so bile zasnovane delavnice za osebnostno rast, ki v ospredje postavljajo mladega človeka, krepijo njegove kompetence vodenja, pomagajo razvijati notranji potencial mladostnikov, obenem pa bistveno pripomorejo tudi k formiranju osebnosti mladega prostovoljca (animatorja, mentorja, voditelja). Študentje so delavnice izvedli v prostorih Društva SMC (partner projekta), sicer pa je gradivo uporabno tudi v drugih v delo z mladimi usmerjenih okoljih (druga društva, šole, centri itd.)

Vsebinsko se celoten priročnik usmerja v zorenje in opolnomočenje mladega posameznika, zato se dotika tematik, kot so: spoznavanje lastne identitete in samopodobe, spoznavanje z lastnimi talenti in oblikovanje ciljev, soočanje s stresnimi situacijami in rokovanje s čustvi, razumevanje drugih s poudarkom na empatiji, veščine medosebne komunikacije in veščine reševanja konfliktov. Delavnice so v osnovi zamišljene kot logično sosledje, vendar pa jih je možno izvesti tudi v poljubno zamišljenem vrstnem redu, ki ustreza tako izvajalcu in vodji programov, kakor tudi dinamiki in potrebam posamezne skupine.

Mladinski center

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  76.476,00 €

Sofinanciranje: MOM – 18.291,00 €, URSM – 9.352,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Društvo SMC Maribor je lokalni mladinski center, lociran med blokovskimi naselji: Borova vas, Engelsova. Naša poglavitna dejavnost je pomoč socialno ogroženi mladini v lokalnem okolju po Don Boskovem preventivnem vzgojnem sistemu ter zagotavljanje organiziranega preživljanja prostega časa za mladino in otroke. Mladi se v našem SMC-ju družijo s svojimi sovrstniki in z njimi koristno preživijo svoj prosti čas v igri, didaktičnih aktivnostih in se udeležujejo kreativnih delavnic, prireditev, ki jih pripravljajo sami, pod vodstvom animatorja ali mladinskega delavca. V našem centru se mladi zbirajo v formalne in neformalne skupine ter se kot prostovoljci vključujejo v različne projekte našega društva na lokalni, regionalni, nacionalni in na evropski ravni. Poleg skupinskih aktivnosti mladim nudimo tudi učno pomoč in individualno svetovanje.

Poleg teh rednih dejavnosti smo si zadali, da bomo vodili tudi projekte v dobro vseh mladih na vseslovenskem nivoju. Ob vodenju teh projektov prednostno skrbimo za stalno rast in večanje odgovornosti mladih. Lahko rečemo, da mladi prostovoljci rastejo ob projektih s strani skupine, odgovornosti za kraj, regijo in tudi na nacionalni in mednarodni ravni. S tem skrbijo za svoj osebnostni razvoj in se vključujejo kot aktivni državljani v pobude v lokalnem in širšem okolju. V zadnjih 5-ih letih smo začeli razvijati psihosocialne programe na osnovi potreb zaznanih v lokalnem okolju in odprli svetovalnico za mlade ter njihove starše.

Izvajamo raznolike (individualne in skupinske) programe za mlade, družine, psihosocialne programe za mlade in družine na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju.

Družinski center Objem

Obdobje izvajanja:  1.10.2018 – 30.9.2018

Projekt v celoti financira nemška škofovska konferenca Renovabis.

Vloga Društva SMC Maribor: projektni partner

Opis programa: 

V okviru društva deluje tudi družinski center, ki skrbi za snovanje projektov in izvajanje programov za družine. Gre za redne in občasne dejavnosti, ki dajejo prednost predvsem mladim staršem in tistim družinam, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski. V centru deluje usposobljen tim s področja zakonske in družinske problematike, povezani pa smo z nekaterimi specializiranimi strokovnjaki, ki kot zunanji sodelavci ali prostovoljci nudijo svoje znanje. Poleg izobraževanja za zakonce, skupine za žene in predavanj za starše, organiziramo družinske izlete, vikende za družine, idr.

Svetovalnica

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  3.800,00€

Sofinanciranje: MOM – 250,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

V programskem dokumentu MSS »Zdravje mladih« beremo, da duševno zdravje mladih postaja v razvitem svetu vedno večji problem. Raziskave kažejo, da se od 19-28 % mladih sooča s težavami v duševnem zdravju. Slovenija je v vrhu po stopnji samomorilnosti v EU – na drugem mestu.  Svetovalnica je nastala na osnovi prepoznane potrebe po tovrstnem delu tudi s strani mladih. Svetovalnica je odprta vsak ponedeljek popoldan med 14.00-18.00 ter dodatno po potrebi.

Namenjena je mladim in njihovim staršem, družinskim članom v različnih oblikah stiske, ob vedenjskih težavah, regulaciji temeljnih afektov, nov pogled na stisko, travmo, obvladovanje jeze, nenasilna komunikacija.

Svetovanja izvajajo zaposleni s strokovnimi znanji na psihološkem in relacijskem ter socialnem in mediacijskem področju s ciljem pomagati mladim in njihovim družinam ob različnih oblikah stiske in težavah, z namenom osebnega opolnomočenja mladih ter uporabnikom dati orodja za lažje reguliranje afektov in jim pomagati pri relacijskih težavah.

Metode dela, ki jih uporabljamo pri izvajanju programa so pogovor, svetovanje, terapevtski prijemi izgradnje odnosa, ki zdravi ter elementi geštaltpedagogike.

Rezultati in ugotovljeni učinki dela: osebno opolnomočenje mladih, osvojitev tehnik reguliranja afektov s strani udeležencev, izboljšanje odnosa do sebe in drugih ter pozitivnejši odnos do življenja.

(Ne)Moč odnosa

Obdobje izvajanja:  od 2016

Sofinanciranje iz Renovabis

Vloga Društva SMC Maribor: projektni partner skupaj z Družinskim centrom OBJEM

Opis programa:

Tematski večeri z naslovom (Ne)moč odnosa potekajo pod okriljem društva SMC Maribor in Družinskega centra Objem. Rdeča nit tematskih večerov je svet odnosov, v katerega smo vpeti v vsakdanjem življenju na takšen ali drugačen način. Medosebni odnosi so lahko vir najgloblje sreče, lahko pa vir skrajnega obupa in bolečine. Program sestoji iz šestih tematsko obarvanih večerov s poudarkom na odnosih. Predavanja so namenjena pedagoškim delavcem, voditeljem skupin, staršem in vsem drugim, ki so pri svojem vsakdanjem delu tudi profesionalno vpeti v svet odnosov, ali pa jih preprosto zanima to področje.

.

Champions of growing up II and III

Obdobje izvajanja:  1.6.2017 – 30.4.2018

Financiranje: Erasmus +: 24.033,00 €

Vloga Društva SMC Maribor: vodilni partner

Opis projekta:

Projekt mladinske izmenjave Champions of GrowingUp II se je rodil iz potrebe nadgradnje uspešne izvedbe z namenom udeležencem ponuditi možnost, da pridobijo veščine za zdravo odraščanje in osebni razvoj, da bi izboljšali samouresničevanje in samospoštovanje v medkulturnem učnem okolju. Na osnovi uspešne prve izvedbe mladinske izmenjave v avgustu 2016, smo partnerske organizacije na osnovi feedbacka in zaključne evalvacije udeležencev, mladinskih delavcev, animatorjev in trenerk sklenile, da ponovno prijavimo projekt in ga v skladu z evalvacijo nadgradimo in spremenimo, zaradi prepoznane kvalitete projekta in pozitivnih učinkov.  Cilj mladinske izmenjave je, da okrepi mladostnike pri odkrivanju in razvoju njihovega pravega potenciala, pri razvijanju veščin za zdravo odraščanje ter pri izboljšanju samouresničevanja in samospoštovanja v medkulturnem učnem okolju.

V teku je tudi že nadgradnja prvih različic projekta, Champions of growing up III, ki ga bomo izvajali v letošnjem letu.

CILJI

Udeleženci bodo:

-pridobili samozavest

-pridobili neodvisnost

-spoštovali sebe in druge

-občutili potrebo za skupinsko delo in sprejemanje različnosti

-razvili veščine reševanja težav in vodstvene sposobnosti

-prevzeli odgovornost za svoja dejanja in odločitve

-razvili socialne in življenjske veščine

-pridobili izkušnje iz zdravega življenja

-razumeli potrebe in ozadje drugih

-pridobili smisel za skupnost in aktivno državljanstvo

-razvili smisel za enakost in poštenost

-spodbujali zavest in spoštovanje do okolja

-spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja

-izboljšali kompetence tujih jezikov ob upoštevanju široko evropsko jezikovno različnost

-dobili informacije o obstoječih možnostih in pogojih za razvoj evropskih projektov za sodelovanje z mladimi med EU državami, s posebnim poudarkom na Erasmus + Program;

-izmenjali najboljše prakse ter razvili neformalno mrežo mladostnikom, ki prihajajo iz EU držav.

PROFIL UDELEŽENCEV: mladostniki iz Slovenije, Italije, Madžarske, Estonije, Poljske, Slovaške, Latvije in Romunije.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 52 (5 mladostnikov + 1 mladinski voditelj po državi + 4 dodatni mladinski voditelji/od tega 2 trenerki kot podporni člana iz Slovenije)

TEMA IN VRSTA AKTIVNOSTI: Mladinska izmenjava v zvezi z razvojem in opolnomočenjem mladostnikov.

METODE: Metodologija, ki jo bomo uporabili je značilna za neformalno izobraževanje in učenje, za posamične in skupinske metode upoštevajoč potrebe po učenju udeležencev z ustvarjalnim pristopom (ples, petje, IT, šport ter vse drugo kar bi lahko bila učna izkušnja).

REZULTATI IN PREDVIDENI VPLIV: Udeleženci bodo imeli koristi od projekta tako, da bodo povečali:

-samozavest

-odgovornost in spoštovanje

-sposobnost učenja iz izkušenj

-sposobnost dela z drugimi v medkulturni raznolikosti

-kompetence pri medkulturnem učenju in mladinskem opolnomočenju;

-možnost mladinskega dela v Evropi.

Vpliv na lokalne skupnosti – aktivnost bo uporabila lokalno okolje kot orodje za učenje ter dosegla vzajemni vpliv na lokalno skupnost in mednarodno skupino.

DOLGOROČNE PREDNOSTI: Prejšnje izkušnje s tovrstnimi aktivnostmi so pokazale, da imajo udeleženci po povratku domov močneje evropske vrednote ter da so pripravljeni spodbujati svoje okolje k vključevanju v lokalne in evropske dogodke.

Skok v poletje

Obdobje izvajanja:  25. 6. 2018 – 6.7.2018

Vrednost projekta:  4.000,00 €

Sofinanciranje:

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program Skok v poletje je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih lahko mladim približamo na nov, zanimiv način. Vsak dan začenjamo s kratko dramsko igro, ki predstavljala eno od vrednot: spoštovanje, pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti – inkulturacija, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost, pomoč drugim, svoboda in ne-navezanost. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v posameznih skupinah, ki so oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji pod vodstvom mentorjev.

Program je načrtovan od 7:00 ure zjutraj pa do 16:00 popoldne, ko se aktivnosti dneva zaključijo.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imamo »običajne dneve« z igrami, delom v skupinah, delavnicami itd., ob torkih: starejši oroci-Pohorjet; mlajši otroci-Bumbar park , četrtke pa imamo rezervirane za razne izlete, na zadnje smo obiskali Muzej pračloveka v Krapini ter Motorik park – Gamlitz.

Cilj programa Skok v poletje je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo obogatile preživljanje počitniških dni.

Program smo prijavili na razpis Mestne občine Maribo »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2018  (http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15499) in čakamo na sofinanciranje. 

Obdobje izvajanja:  26.6.2017 – 7.7.2017

Vrednost projekta:  3.680,04 €

Sofinanciranje: MOM – 660,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program Skok v poletje je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih lahko mladim približamo na nov, zanimiv način. Vsak dan začenjamo s kratko dramsko igro, ki predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v posameznih skupinah, ki so oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji pod vodstvom mentorjev.

Program je načrtovan od 7:00 ure zjutraj pa do 16:00 popoldne, ko se aktivnosti dneva zaključijo.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imamo »običajne dneve« z igrami, delom v skupinah, delavnicami itd., ob torkih obiščemo kopališče Mariborski otok, četrtke pa imamo rezervirane za razne izlete, na zadnje smo obiskali ZOO v Zagrebu ter Motorik park – Gamlitz.

Cilj programa Skok v poletje je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo obogatile preživljanje počitniških dni.

Kamp izkustvenega učenja

Obdobje izvajanja:  15. 7. 2019 – 19. 7. 2019

Vrednost projekta: 3.960,00

Sofinanciranje:

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi se bodo obravnavale posamezne vrednote, ki bodo mladim približane na nov način. Vsak dan se bo pred zajtrkom začel s pol-urno zabavno in rekreativno skupinsko aktivnostjo, ki jo bodo vodili mentorji (ples, bansi, telovadba). Po zajtrku bomo nadaljevali aktivnosti s kratko dramsko ali socialno igro, ki bo predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot bo temeljno vodilo posameznega dneva. O njej se bo razpravljalo v posameznih skupinah, ki bodo oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih bodo mladi lažje razumeli in prepoznali potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti bodo vodili animatorji (srednješolci) pod vodstvom mentorjev. Ob popoldnevih se bodo izvajale delavnice, ki bodo približale šolske vsebine na izkustven in zabaven način: fizikalna delavnica, na kateri bodo na praktični način predstavljene zakonitosti fizike (kot na primer, zakaj se naša koža naježi, ko pridemo iz bazena, čeprav je zunaj toplo, ki bodo nato preskušene tudi ob vodnih igrah) in kemijska delavnica (različni preskusi na podlagi vsakodnevnega življenja), ekološka delavnica, na kateri se bodo otroci seznanili z načeli trajnostnega razvoja ter angleška delavnica, na kateri bomo z angleškimi pesmicami in zgodbami jezik približali našim mladostnikom. En dan pa bomo imeli celodnevni izlet – peš pohod, kjer si bomo sami pripravili kosilo in malici, imeli delavnice ter igre na prostem in se veselili ob vožnji z Easy Jetom, po poti in ob poti pa spoznavali naravne zaklade Pohorja.

Program je načrtovan od 7:45 ure zjutraj pa do 19:00 popoldne. Vsi udeleženci se bodo zbrali do 7:45 in dan začeli s skupno rekreativno aktivnostjo in dvigom zastave; in ob 9:00 nadaljevali z dramsko igro, v kateri bo predstavljena vrednota dneva. Po dramski igri (9:30) se bodo razdelili po posameznih skupinah in skozi igro  nadgrajevali svoje prepoznavanje vrednote. Ob 10:30 bomo udeležencem ponudili malico, po malici pa nadaljevali z ustvarjalnimi delavnicami vse do 12:30, ko sledi odmor za kosilo. Po kosilu se ob 14:00 nadaljuje program z igrami brez meja vse do 15:00, ko se začnejo delavnice, ki trajajo do 18:30 (ob 17:00 je kratek odmor za popoldansko malico), ko se aktivnosti dneva zaključijo in imamo večerjo. Ob 20: 00 uri se ponovno vsi zberemo v igralnici in se družimo ob igrah filmskem ali plesnem- Just Dance večeru. En večer bomo imeli nočni pohod z baklami, ob katerem bomo spoznavali gozd in njegove prebivalce v nočnih urah.

Cilj programa »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo pripomogle k pridobivanju novih znanj, veščin skozi izkustveno učenje ter obogatile preživljanje počitniških dni.

Delavnice in aktivnosti bodo vodili animatorji Društva SMC Maribor. To so srednješolci, ki bodo v programu tudi aktivno sodelovali ob podpori mentorjev.

Program smo prijavili na razpis Mestne občine Maribo »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2019  (Javni razpis za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2019) in čakamo na sofinanciranje. 


Obdobje izvajanja:  9. 7. 2018 – 13. 7. 2018

Vrednost projekta:  3.960,00 €

Sofinanciranje:

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

»KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih poskušamo mladim približati na nov način. Vsak dan začnemo s pol-urno zabavno in rekreativno skupinsko aktivnostjo, ki jo vodijo mentorji (ples, bansi, telovadba). Nato sledijo aktivnosti s kratko dramsko ali socialno igro, ki zmeraj predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v skupinah, oblikovanih glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji (srednješolci) pod vodstvom mentorjev. Ob popoldnevih so na vrsti delavnice, ki približajo šolske vsebine na izkustven in zabaven način: fizikalna delavnica, na kateri so na praktičen način predstavljene zakonitosti fizike (kot na primer, zakaj se naša koža naježi, ko pridemo iz bazena, čeprav je zunaj toplo, ki bodo nato preskušene tudi ob vodnih igrah) in kemijska delavnica (različni preskusi na podlagi vsakodnevnega življenja), ekološka delavnica, na kateri se bodo otroci seznanili z načeli trajnostnega razvoja ter angleška delavnica, na kateri poskušamo z angleškimi pesmicami in zgodbami jezik približati našim mladostnikom. Cel dan imamo rezerviran tudi za celodnevni izlet – pohod, na katerem si sami pripravimo kosilo in malici, prav tako pa ne izpustimo delavnic ter igre na prostem. V preteklem letu smo uživali ob vožnji z Easy Jetom, ob poti pa spoznavali naravne zaklade Pohorja.

  Program je načrtovan od 7:45 ure zjutraj pa do 19:00 popoldne. Ko se aktivnosti dneva zaključijo se zvečer ponovno zberemo v igralnici in se družimo ob igrah, filmskem ali plesnem- Just Dance večeru. Kak večer je zmeraj rezerviran za že tradicionalni nočni pohod z baklami, ko lahko na nevsakdanji način skupaj spoznavamo gozd in njegove prebivalce v nočnih urah.

  Cilj programa: »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki je obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki lahko pripomorejo k pridobivanju novih znanj, veščin skozi izkustveno učenje ter obogatijo preživljanje počitniških dni.

                                                                 ________________________________________________________________________

Obdobje izvajanja:  8.7.2017 – 13.7.2017

Vrednost projekta:  3.966,04 €

Sofinanciranje: MOM – 1.469,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

»KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih poskušamo mladim približati na nov način. Vsak dan začnemo s pol-urno zabavno in rekreativno skupinsko aktivnostjo, ki jo vodijo mentorji (ples, bansi, telovadba). Nato sledijo aktivnosti s kratko dramsko ali socialno igro, ki zmeraj predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v skupinah, oblikovanih glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji (srednješolci) pod vodstvom mentorjev. Ob popoldnevih so na vrsti delavnice, ki približajo šolske vsebine na izkustven in zabaven način: fizikalna delavnica, na kateri so na praktičen način predstavljene zakonitosti fizike (kot na primer, zakaj se naša koža naježi, ko pridemo iz bazena, čeprav je zunaj toplo, ki bodo nato preskušene tudi ob vodnih igrah) in kemijska delavnica (različni preskusi na podlagi vsakodnevnega življenja), ekološka delavnica, na kateri se bodo otroci seznanili z načeli trajnostnega razvoja ter angleška delavnica, na kateri poskušamo z angleškimi pesmicami in zgodbami jezik približati našim mladostnikom. Cel dan imamo rezerviran tudi za celodnevni izlet – pohod, na katerem si sami pripravimo kosilo in malici, prav tako pa ne izpustimo delavnic ter igre na prostem. V preteklem letu smo uživali ob vožnji z Easy Jetom, ob poti pa spoznavali naravne zaklade Pohorja.

  Program je načrtovan od 7:45 ure zjutraj pa do 19:00 popoldne. Ko se aktivnosti dneva zaključijo se zvečer ponovno zberemo v igralnici in se družimo ob igrah, filmskem ali plesnem- Just Dance večeru. Kak večer je zmeraj rezerviran za že tradicionalni nočni pohod z baklami, ko lahko na nevsakdanji način skupaj spoznavamo gozd in njegove prebivalce v nočnih urah.

Cilj programa: »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki je obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki lahko pripomorejo k pridobivanju novih znanj, veščin skozi izkustveno učenje ter obogatijo preživljanje počitniških dni.

Velikani upanja

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  1.200,00€

Sofinanciranje: MOM – 400,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa: 

Program VELIKANI UPANJA  je metoda osebnega opolnomočenja otrok in mladostnikov s pomočjo prilagojenega mentorskega dela v paru.

Program je bil zasnovan tako, da je prinašal spremembe v življenje mentorja in udeleženca programa. Pri vzpostavljanju para smo sledili medsebojni sprejemljivosti in z jasnimi določili zmanjševali možnost neuspeha. Mentor je lahko odrasla oseba, ki z mentorirancem ni v poslovnem, osebnem, terapevtskem ali sorodstvenem odnosu.

Na osnovi  tega novega odnosa, ki nudi prostor za rast, napredek in presežnost, se udeleženca vidita kot akterja, se medsebojno sprejemata, spoznavata nove dimenzije odnosa in se zaradi različnosti osebnih pogledov vidita v povsem novi luči. Prav ti elementi usmerjeni v konstruktivno rast, namesto prepuščeni destruktivnosti konflikta,zagotavljajo izjemno uspešnost programa.

Temeljni cilj mentorstva, s tem pa tudi programa kot celote, je bil vzpostavitev nesebičnega, darovanjskega, ljubečega, sakralnega odnosa v paru (Velikanom in Malim).

V središče posegov je postavljen posameznik in ne količina strokovnih posegov. Mentoriranec ob drugem mnenju, ki mu ga predstavlja mentor, lažje in bolj učinkovito sprejema tiste oblike strokovnih posegov, ki dejansko vodijo k spremembi ali po potrebi h korekciji deviantnosti.

Program Velikani upanja je postavil v Sloveniji nove standarde na področju individualne medosebne pomoči pri delu z otroki in mladostniki, udeležencem v polnosti dosegati svoj potencial s pomočjo profesionalno podprtega osebnega pristopa – mentorskega odnosa. Program se je trudil izboljšati celoten spekter posameznikovega življenja od trenutnega stanja k svetlejši prihodnosti. Hkrati se je zavzemal za spremembo na vseh področjih, tako tistih s primanjkljajem, kot na močnih področjih. Pri posamezniku si je tako hkrati prizadeval za boljši šolski uspeh, za primerno osebno opolnomočenje, za kvaliteto družbenih odnosov, za večanje ugleda v okolju, kot za odpravo ali vsaj zmanjševanje prirojenih ali pridobljenih socialnih ali zdravstvenih anamnez. Program je s svojim edinstvenim osebnim pristopom in široko strokovno interdisciplinarno podporo pripomogel k preprečevanju oz. zmanjšanju deviantnega obnašanja otrok in mladostnikov. Program je podprl in krepil prijateljske odnose med odraslim mentorjem in udeležencem predvsem iz socialno šibkejših okolij.

Pasti odraščanja

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  1.000,00 €

Sofinanciranje: MOM – 200,00 €

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa: Program je bil namenjen ozaveščanju o aktualnih težavah in problemih, s katerimi se soočajo mladi v sodobnem družbenem in družabnem okolju in na katere ne dobijo rešitve v okviru izobraževalnega sistema ali družinskega okolja.  Na delavnicah so bili predstavljeni tako načini prepoznavanja težav kot tudi njihove rešitve. Obravnavane teme so bile:

medvrstniško nasilje, motnje hranjenja, samopoškodovanje ali avtoagresija , ujeti v virtualno, obvladovanje jeze in nenasilna komunikacija.

Izvedli smo 3 izvajanja programa na različnih lokacijah v MO Maribor.

3.4. Cilji programa :

Cilj programa je bil zagotoviti boljše razumevanje in (pre-)poznavanje teh težav, dosežen pa z izvajanjem delavnic v mladinskih centrih, mladinskih organizacijah, šolah, dijaških domovih… Na delavnicah so bili predstavljeni načini prepoznavanja navedenih težav in možnosti za njihovo reševanje, kar je bil tudi glavni cilj programa. Na delavnicah so se tudi presegli uveljavljeni stereotipi, ki se držijo mladih z navedenimi težavami, problematika pa bo prešla iz črno-belih okvirjev doumevanja v barve vsakdanjega življenja.

3.5. Navedi ciljno skupino, ki ji je program namenjen: mlajši mladostniki, mladostniki, starši, vzgojitelji, učitelji

3.6. Navedite metode dela, ki bodo uporabljene pri izvajanju programa:

– predavanje

3.7. Navedite pričakovane rezultate programa in ugotovljene učinke dela:

– Osebno opolnomočenje mladih

– osvojitev tehnik reguliranja afektov s strani udeležencev

– izboljšanje odnosa do sebe in drugih

– pozitivnejši odnos do življenja

– lomljenje tabujev o obravnavanih temah