V korak z mladimi

Aktualni projekti

MOČ IDENTITETE MLADOSTNIKA

MOČ IDENTITETE MLADOSTNIKA (povzetek)

številka projekta: 2022-3-SI02-ESC30-SOL-000101520

datum začetka projekta: 01/04/2023

datum zaključka projekta: 31/03/2024

skupno odobreni znesek financiranja: 7644,00 evrov.

Že sam naslov pove, da je tema relevantna za področje mladih, saj je prav razvoj identitete ključen, da se mlad posameznik zaveda, kdo so drugi, in kdo je on sam. Identiteta je nekaj aktivnega, spreminjajočega in ni nikoli dokončana. Tako v vsakdanjem življenju ne živimo fiksnih identitet, ampak doživljamo identifikacijo, kar je tudi v sladu z dinamiko kontinuiranega življenja. (Taylor 2003; po Praprotnik 2003,52). Kakšno identiteto bomo zgradili, je odvisno od nas samih in okolja, ki nas sooblikuje. Identiteta se najmočnejše oblikuje v obdobju mladostništva, ki je zahtevno obdobje že samo po sebi. Kakšna je naša samopodoba, samozavest, kako delujemo, čustvujemo, razmišljamo, se vedemo, kakšna je naša splošna naravnanost, naše vsesplošno zadovoljstvo in kakovost našega življenja ‒ vse je povezano ter prepleteno in vse vpliva na našo identiteto.

Zelo pogosto pri mladostnikih je negativna identiteta, saj v sebi čuti potrebo po oblikovanju lastne, neodvisne, osebne – drugačne samopodobe. Ker pa ne ve, kako do nje, kaže to navzven tako, da odklanja, zavrača vloge, obnašanja, navade, pravila, ki mu jih vsiljujejo drugi (še posebej tista, ki so všeč njihovim staršem). Tako se lahko oblikuje navidezna, lažna samopodoba, ki jo oblikujejo norme, pravila in vrednote, ki mu jih vsiljuje okolje.

Projekt je sestavljen iz 5. vsebinsko povezanih sklopov, ki simbolično predstavljajo posamezne stopnje ali korake, preko katerih udeleženci fizično-čustveno-socialno-duhovno dozorevajo v odrasle osebe, in sicer :

 1. RAZVOJ TELESNE IN OSEBNE IDENTITETE
 2. RAZVOJ SOCIALNE IDENTITETE
 3. RAZVOJ SKUPINSKE IDENTITETE
 4. RAZVOJ KULTURNE IDENTITETE
 5. RAZVOJ NACIONALNE IDENTITETE

Ključni cilj projekta je opolnomočenje v identiteti, ki se najmočneje oblikuje prav v mladosti. Projekt je namenjen spodbujanju čustvene in socialne zrelosti mladostnikov, krepitvi osebne identitete in občutka samozavedanja. Projekt daje priložnost neformalnemu učenju in večanju kompetenc, spodbuja osebno rast, krepi občutek lastne vrednosti in odgovornosti ter povečuje socialno vključenje posameznika. Hkrati odgovarja na različna vprašanja s katerimi se soočajo mladi: Kdo sem, kako dobro se poznam ter kaj me zaznamuje? Kako povedati ali se predstaviti, da me bodo drugi prav razumeli? Kdo sem, ko sem v skupini ljudi? Kako drugi gledajo name? Kdo nisem? Kako pomembno je mnenje drugih? Kaj je meni pomembno in kako to doseči?

PROJEKT JE CILJNO USMERJEN k temu, da preko interaktivnih delavnic in digitalnih vsebin (video vsebin) udeleženci:

-osebno opolnomočenje udeležencev

-pridobivanje kompetenc in veščin ter neformalnega znanja na področju osebne rasti, tudi na izkustveni ravni

-boljše poznavanje sebe in posledično manj konfliktno komuniciranje z vrstniki, starši in člani razširjene družine ter okoljem

-večja samostojnost in neodvisnost ob odsotnosti starševske skrbi in vzgoje

-razumevanje in pozitivno vrednotenje različnosti zunanjega okolje v odnosu do internega okolja

-širjenje posameznikove socialne mreže, povečanje čustvene, socialne in participacijske odgovornosti in iniciative v šoli in med prijatelji

-lažje soočanje s predsodki do soljudi ter pri spoznavanju sebe, svojih prednosti in slabosti.

PROJEKT bo kot sklop delavnic in se bo izvajal za mlade iz lokalnega okolja.

Mladost je posebno življenjsko obdobje sestavljena iz večih prehodov:

 1. prehod od fluidne (nestalen, brez ostrih mej, spreminjajoč, heterogeno- neenoten, raznolik) in disperzne (razpršene) zavesti posameznika o sebi k bolj zgrajeni podobi o sebi in svojem mestu v družbi (identitete),
 2. prehod od razmeroma omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika h kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega človeka,
 3. prehod od šolskih dejavnosti in pretežno porabniško in prostočasno usmerjenih dejavnosti k svetu dela in zaposlitve,
 4. prehod od ekonomske odvisnosti in drugih k ekonomski neodvisnosti in samoodgovornosti
 5. prehod od pretežnega sprejemanja znanja in informacij k njihovi uporabi.

Poleg intenzivne porasti brezposelnosti med mladimi je kriza covid-19 negativno vplivala na duševno zdravje mladih ter s tem dodatno izpostavila pomen zdrave osebne rasti, ki je ena od temeljnih tem pričujočega projekta, katerega ciljna skupina obsega (1) mlade od 14.-19. in (2) mlade med 19. in 29. letom, ki so hkrati tudi udeleženci projektne skupine.

Po zaključku projekta, skozi katerega bodo udeleženci projektne skupine pridobivali nove izkušnje/kompetence (kar jih dela bolj zaposljive) bomo projektni rezultat delavnic za krepitev identitete mladih implementirali v redno programsko shemo aktivnosti našega centra. Zaznavamo primanjkljaj vsebin na temo zdravega psihološkega razvoja mladih, ki omogoča razumevanje temeljnih psiholoških in relacijskih dilem, s katerimi se mladi prostovoljci srečujejo pri delu s skupinami.

RECIKLIRAJ SE

RECIKLIRAJ SE

številka projekta: 2021-1-SI02-KA210-YOU-000033900

Obdobje izvajanja:  1. 2. 2022 – 1. 8. 2023

Financiranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 60.000,00€

Vodilna organizacija:

Društvo salezijanski mladinski center Maribor, Engelsova 66, 2000 Maribor, Slovenija.

Partnerske organizacije:

Avstrija: NETZWERK AUFMERKSAMKEIT der Pfarre Heiligenkreuz am Waasen,

Hrvaška: Udruga turističkih djelatnika Gorskog kotara “Wondernature”

RAZLOG ZAKAJ – IDEJA

Projekt EU “Če bi se lahko odločil, potem bi se” je dokazal, da imajo mladi inovativne okoljske zamisli, a premalo priložnosti za konkretne pobude in za to, da bi bili slišani. Zato jim prav naš projekt omogoča, da skozi ključavnico #Recycleyourselffirst izrazijo svoje mnenje in ga delijo z vrstniki in svetom! Verjamemo, da se 1. korak v boju za podnebne spremembe/varstvo okolja resnično zgodi šele takrat, ko lahko na recikliranje gledamo širše in ga razumemo kot proces skrbnega ločevanja vsega, kar je neuporabno/ne služi več svojemu namenu. Želimo, da bi se mladi na ravni EU seznanili z nekaterimi odgovornimi pristopi recikliranja za dobrobit človeka in narave. Da pa bi lahko dvignili ozaveščenost, moramo najprej sneti rožnata očala in spremeniti svoj pogled na svet! Izhajamo iz slovenske besedne zveze “gledati na nekaj skozi rožnata očala”, kar pomeni, da nekaj razumemo veliko lepše, kot je v resnici, si zatiskamo oči ali pa tega sploh nočemo videti. Mlade moramo opozarjati na to, kaj bodo lahko videli, ko bodo končno sneli rožnata očala, zato je prav, da se naučijo prepoznavati nepravilnosti, nanje opozarjati in nato z zgledom ozaveščati. Na podlagi digitalne kampanje in z njo povezanih dejavnosti (te so del mednarodnih projektnih srečanj) jim bo projekt omogočil, da preprosto izberejo drug filter, si nadenejo drugo barvo očal in začnejo temeljito reciklirati tako doma kot po svetu. Recikliranje, ki temelji na razbijanju napačnih prepričanj in ustvarjanju nove, bolj zelene prihodnosti, se pravzaprav začne v naših glavah – z recikliranjem – ne le odpadkov (črna očala), temveč tudi naših misli/čustev (rdeča očala), vrednot/prednostnih nalog (rumena očala) in odnosa do Zemlje (zelena očala: ta vključujejo tudi spoštovanje naravnih danosti in ljubezen do živali/rastlin). Zato bo projekt temeljil na digitalni kampanji “Spremeni svoj pogled na svet – izberi barvo svojih očal”, mladi pa bodo imeli priložnost izraziti svoje mnenje in podati lastno pobudo, ki bo na podlagi ključa #reciklirajsvojeočala najprej vidna njihovim vrstnikom (sledilcem na družbenih omrežjih) in tudi javnosti. Projekt smiselno dopolnjuje širši kontekst in nadgrajuje razumevanje recikliranja: namenjen je mladim, ki so pobude / nasveti / ideje še kako potrebne, hkrati pa na celoten planet gledajo celostno in ga obravnavajo kot živ organizem.

ČASOVNI NAČRT: Začetek projekta: 1.2.2022; Konec projekta: 1.8.2023; Trajanje projekta: 18 mesecev.

FINANČNA VREDNOST PROJEKTA: 60.000,00 €

Prepričani smo, da se nova, bolj zelena prihodnost dejansko začne v naših glavah. Zato smo izbrali naslov projekta “Najprej recikliraj sam”.

Naredili smo novo E-Publikacijo v štirih jezikih, v angleščini, nemščini, hrvaščini in slovenščini ter uvedli NOVO ORODJE, ki ima 4 korake:

KORAK 1: KAKO RECIKLIRATI ODPADKE – Prepoznavanje odpadkov v mojem življenju

KORAK 2: POGLED SKOZI ZELENA IN ČRNA OČALA – Varstvo okolja in ravnanje z odpadki (recikliranje)

KORAK 3: POGLED SKOZI RDEČA IN RUMENA OČALA – Čustva in vrednote

KORAK 4: RECIKLIRAJ SE – Snemi rožnata očala.

V ta namen smo razvili veliko vaj in dejavnosti, ki to spodbujajo pri izobraževalnem delu za čim več starostnih skupin. Te vaje in dejavnosti smo lahko preizkusili na mednarodni ravni: na Hrvaškem, v Sloveniji in Avstriji.

Imeli smo mednarodno konferenco, ki je potekala 1. 6. 2023 v Delnicah na Hrvaškem, kjer je bilo 52 udeležencev, od tega 10 tujih.

Za finančno podporo pri izvajanju tega projekta, ki je pomemben za sedanjost in prihodnost, se zahvaljujemo predvsem Evropski komisiji in nacionalnim agencijam Erasmus+.

E-publikacija Recikliraj se – pogled skozi različna očala

VIEW THROUGH DIFFERENT GLASSES_DE

VIEW THROUGH DIFFERENT GLASSES_EN

VIEW THROUGH DIFFERENT GLASSES_CRO

 

# RECIKLIRAJ SE / #RecycleYourselfFIRST

GREEN IS IN!

Obdobje izvajanja:  1. 6. 2022 – 31. 5. 2023

Financiranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 7. 644,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Kljub nenehnemu ozaveščanju in opozarjanju o pomembnosti odgovornega ravnanja z vsakodnevnimi odpadki, opažamo, da je naše okolje vedno bolj umazano in da se vedno več odpadkov (plastenke, embalaža, maske, McDonaldsove vrečke,…) znajde na tleh in to se nam zdi alarmantno in vredno naslovitve ter našega časa in pozornosti.

Naslov projekta GREEN IS IN! sporoča, da želimo spodbuditi mlade k zelenem miselnem in vedenjskem delovanju, ozaveščanju in širjenju ideje o zelenih okoljevarstvenih praksah in strategijah recikliranja v vsakdanjem življenju.

Beseda GREEN IS IN – pomeni miselnost in prosocialno vedenje (empatija, altruizem, solidarnost, sodelovanje, aktivna participacija) mladih, vključujoč vrednote in prioritete o zelenih okoljevarstvenih praksah (ustrezno ravnanje in rokovanje z embalažo, prakse recikliranja, ravnanje z odpadki) in odnosu do planeta – Zemlje (vzpostavitev in krepitev živega odnosa do narave, živali, vodnih površin; spodbujanje in osvajanje okoljske pismenosti). Vse omenjeno ima pomembno vlogo, saj so podnebne spremembe in onesnaževanje planeta globalni problem, ki vpliva na vsakega od nas. Vsi si delimo en planet in spremembe, ki jih naredimo na enem mestu (mladi v tem projektu, sodelujoč z drugimi) lahko vplivajo na druge daleč.

Lahko bi rekli, da vedenje in miselnost mladih naredi trajen vtis, kot odtis stopala. Tako lahko s svojimi dejanji in odločitvami k bolj zeleni prihodnosti vsak od nas naredi korake, da pusti manjše odtise in pomaga pri spopadanju s sodobnimi evropskimi izzivi (podnebne spremembe, degradacija in onesnaževanje okolja, recikliranje, ipd.).

GREEN IS IN je torej kognitivna miselnost, prepričanje, vrednota človeka, ki omogoča pridobivanje okoljske zelene pismenosti mladih (lokalno, nacionalno) in zdravega dojemanja odnosa do žive narave, okolja (reciklaža prioritet in čustev v odnosu do zemlje, živali, rastlin). Mladi so z izvedbo v tem projektu aktivni idejni voditelji in simbol sprememb (naš planet, naša prihodnost), saj s sodelovanjem in svojo angažiranostjo v tem projektu postanejo upravitelji planeta – širjenje okoljske

in digitalne pismenosti, zelene okoljevarstvene prakse in vzpostavitev, krepitev zdravega odnosa do žive narave, živali, vodnih površin, ki jih obdajajo.

Vse omenjeno bodo mladi lahko dosegli s pomočjo naslednjih 4 različnih aktivnosti, ki predstavljajo kanal izražanja mladih o zelenih okoljevarstvenih praksah in strategij recikliranja – video vsebine in digitalna kampanja kot univerzalen jezik sodobne mladine in učinkovito komunikacijsko sredstvo za pridobivanje zelenih človeških vrednot, prioritete do narave, odnosa do pomena recikliranih praks;

 • Ravnanje, rokovanje in uporaba embalaže – izdelava in digitalna kampanija video interaktivne vsebine in igrifikacija
 • Vzpostavitev prosocialnega vedenja in zelene miselnosti v odnosu do narave, ravnanje z odpadki v naravi, onesnaževanje in preprečevanje onesnaževanja vodnih površin – izdelava in digitalna kampanja video interaktivne vsebine in igrifikacija
 • Vzpostavitev prosocialnega vedenja in zelene miselnosti v odnosu do živali – izdelava in digitalna kampanja video interaktivne vsebine in igrifikacija
 • Sporočilo mladih za mlade ter sporočilo mladih širši lokalni in nacionalni skupnosti – digitalna in lokalna kampanija.

VIDEO 1

VIDEO 2

VIDEO 3

VIDEO 4

VIDEO 5

VIEW THROUGH DIFFERENT GLASSES_LV 31-7-23 pdf

IZRAZI SE / EXPRESS YOURSELF

IZRAZI SE/EXPRESS YOURSELF

Obdobje izvajanja:  1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Financiranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 7. 644,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

 

Samo takrat, kadar svoje občutke resnično razumemo, se namreč lahko na primeren način prebijemo skozi trenutne težave, stiske in se izognemo prihodnjim, krepimo svojo osebnost, razvijamo voljo in odločnost, spodbudimo kreativnost in inovativnost, škodljiv stres spreminjamo v koristnega, na podlagi ustrezno izraženih čustev pa pripomoremo k bolj zdravim odnosom, boljšem počutju in ohranjanju mentalnega zdravja (telesno, socialno, psihično in duhovno).

Z namenom, da bi mlade opolnomočili, spodbudili njihovo socialno vključenost, opozorili na ustrezno izražanje čustev, stisk – s tem okrepili razumevanje njihovih miselnih in vedenjskih procesov ter bistveno vplivali na razvoj njihove kreativnosti in izgradnjo lastne identitete, smo zasnovali ta projekt, ki mladim predstavlja bogato popotnico za uspešno krmarjenje med najrazličnejšimi odnosi, tudi na poti proti prvim zaposlitvenim in partnerskim izkušnjam.

 

Opis projekta:

Projekt omogoča krepitev osebnostnih in čustvenih kompetenc, ki omogočajo mladim lažje, učinkovito spopadanje z vsakodnevnimi stresorji, stiskami in nepredvidljivimi življenjskimi situacijami.

Projekt sestoji iz 4 različnih aktivnosti, ki predstavljajo štiri različne kanale izražanja, katerih skupni imenovalec je “emojščina” – univerzalen jezik sodobne mladine in učinkovito komunikacijsko sredstvo za refleksijo in ozaveščanje o različnih čustvenih stanjih, psihičnih stiskah in odnosa do zunanjega sveta;

 • IMPROVIZACIJSKO GLEDALIŠČE NEIZRAŽENIH ČUSTEV (izražanje skozi telo)
 • E-MOJI KRATKI FILM (izražanje skozi video format)
 • KREATIVNO PISANJE V EMOJŠČINI (izražanje skozi simbole)
 • SLAM POEZIJA (izražanje skozi besede)…

NAMEN PROJEKTA je, da preko navedenih različnih metod (aktivnosti) vplivamo na osebni, čustveni in socialni razvoj udeležencev, spodbudimo socialno vključevanje in aktivno participacijo ter omogočimo enakovredno, varno ter predvsem sproščeno sobivanje v skupini. Preko tega projekta želimo širiti pomen prepoznavanja, ustreznega izražanja in sprejemanja posameznikovih notranjih čustvenih doživetij in stisk, ki vplivajo na lažje razumevanje njihove lastne identitete ter sprejemanje in razumevanje vedenja in miselnih procesov drugih. Za dodano vrednost bosta poskrbeli dve tematsko obarvani predstavi (priprava – organizacija – izvedba), ki bosta združevali vse aktivnosti projekta in bosta predvidoma izvedeni v juliju 2022 in oktobru (krompirjeve počitnice/jesen 2022). Projekt skozi svoje aktivnosti promovira tudi zdrav način življenja in ohranjanja zdravja (razvoj osebnosti na telesnem, mentalnem in socialnem področju), in predstavlja proces učinkovitega vseživljenjskega učenja.

IZRAZI SE – KONKRETNO IN PRAKTIČNO PRIKAZANO

Priklopi se na Power VAJB mladosti / Power UP your Youth Vibe

Priklopi se na Power VAJB mladosti / Power UP your Youth Vibe

Obdobje izvajanja:  1. 10. 2021 – 30. 09. 2022

Financiranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 7. 644,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

 

Opis projekta:

Ker želimo zagotoviti nekatera bistvena izkustvena spoznanja s področja osebnostne rasti, je glavni namen projekta ta, da mladi (člani projektne skupine) za druge mlade (ciljna skupina) oblikujejo in v lokalnem okolju izvedejo delavnice za osebnostno rast, ki bodo pripomogle k formaciji osebnosti mladega prostovoljca (animatorja, mentorja, voditelja).

Projekt »Priklopi se na POWER VAJB mladosti / Power up your Youth Vibe«, je sestavljen iz 6. vsebinsko različnih sklopov, ki so zamišljeni kot didaktično popotovanje po različnih postajah, ki predstavljajo izzive, preko katerih udeleženci fizično, čustveno-socialno in duhovno dozorevajo v odrasle osebe, s čimer se doseže korenita osebnostna preobrazba, in sicer:

 1. SAMOSPREJEMANJE (raziskovanje lastne identitete)
 2. TALENTI IN CILJI (raziskovanje lastnih zmožnosti)
 3. STRES IN SOOČANJE S ČUSTVI (raziskovanje lastnih čustvenih svetov)
 4. ODNOSI Z BLIŽNJIMI (raziskovanje lastne pripadnosti znotraj družbe in družine)
 5. KOMUNICIRANJE (raziskovanje prvin dobre komunikacije in postavljanja meja)
 6. REŠEVANJE KONFLIKTOV (raziskovanje ustreznih strategij za reševanje konfliktov.

 

Projekt želimo izvesti, ker verjamemo, da so mladi sposobni sami oblikovati delavnice za osebnostno rast, na podlagi katerih bodo razvijali svoje lastne potenciale in krepili kompetence vodenja. Društvo bo lahko z nadaljnjim izvajanjem delavnic še bolj učinkovito razvijalo osebnostne kompetence mladih animatorjev, jih opolnomočilo za delo z drugimi mladimi in na ta način zagotavljalo kvalitetno izvedbo vzgojnih programov v lokalnem družbenem okolju. Mladi pa bodo s tem razvijali svoje lastne potenciale, kar jim bo koristilo tako pri sodelovanju v okviru drugih dejavnosti Društva SMC, kakor tudi na drugih področjih njihovega življenja, še zlasti pri vstopu na trg dela.

Strateško partnerstvo

STRATEŠKO PARTNERSTVO – STARTUP YOUR DREAMS (orodje za mladinske delavce)

Obdobje izvajanja:  1. 04. 2021 – 31. 03. 2023

Financiranje: Erasmus+: 86.790,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

IDEJA

[Dovoli si sanjati/verjemi vase/vse je mogoče]- fraze, s katerimi starši/učitelji/vzgojitelji/druge inštance nagovarjajo mlade, ki se morajo na svojo poslovno/karierno pot šele odpraviti in poiskati sanjsko zaposlitev. Sanje in vera vase nista dovolj – da bi mladi lahko izkoristili talente in denar služili z delom, ki jih osrečuje/izpolnjuje, se morajo naprej dobro zavedati svoje identitete (kdo sem/kaj si želim/katere talente imam/kdo nisem/česa si ne želim/za katero delo se čutim vpoklicanega) in razviti nekatere komunikacijske/socialne veščine, ki jim bodo pomagale poiskati pravo življenjsko smer in se osamosvojiti.

Na podlagi temeljite analize in dolgoletnih izkušenj smo zaznali potrebo po orodju in obširni spremljevalni publikaciji, ki predstavljata kvaliteten material za mladinsko delo, usmerjeno v spodbujanje inovativnih idej, krepitev motivacije in temeljito pripravo na suveren vstop na poslovno/podjetniški parket znotraj EU. Obenem pa želimo, da ta isti material okrepi tudi kompetence mladinskih/svetovalnih/pedagoških/podpornih delavcev na področju inovativnega razmišljanja in osebnostne rasti ter omogoči uspešen prenos le-teh v prakso.

Zato si v okviru partnerskega sodelovanja z organizacijami iz Makedonije, Romunije in Estonije, na podlagi izmenjave izkušenj in primerov dobre prakse, prizadevamo oblikovati intelektualno orodje lansirano v e-obliki in spisana v 8. jezikih (slovenski, angleški, romunski, madžarski, makedonski, srbski, estonski, ruski), kar zagotavlja lažjo dostopnost in množično širjenje rezultatov.

Začetek projekta: 1.4.2021, zaključek projekta: 31.3.2023. Trajanje projekta: 24 mesecev.

Opis projekta:

Karierni uspeh in doseg sanjske službe sta odvisna od posameznikove družbene in finančne realnosti, osebne opolnomočenosti in poguma za vstop na poslovno/podjetniški parket.

Prav mladi so tisti, ki imajo največkrat ogromno zelo dobrih idej, inovativnih zamisli in rešitev, nimajo pa osebnih kompetenc za njihovo realizacijo. Zato bomo razvili inovativno orodje, ki bo mladinskim delavcem in organizacijam ter vsem, ki delajo z mladimi, zagotovila kvaliteten in inovativen material za specifično mladinsko delo, ki bo pri mladih spodbujal inovativno-kreativne ideje in možganski trening.

Inovativno orodje obsega 3 module, katerih hibrid je nosilec inovativnosti in optimalne učinkovitosti:

 • KREIRAM (kako dobim kreativne ideje: lateralno razmišljanje izven okvirjev)
 • ZMOREM (kako dobim motivacijo, da jih uresničimo: zavedanje lastne vrednosti)
 • ŠTARTAM (kako jih suvereno predstavim EU trgu: socialne in komunikacijske veščine).

GRADIVA V RAZLIČNIH JEZIKIH:

 • GRADIVO V SLOVENSKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – SL

 • GRADIVO V ANGLEŠKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – ENG

 • GRADIVO V ESTONSKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – EST

 • GRADIVO V MADŽARSKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – HUN

 • GRADIVO V MAKEDONSKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – MAK

 • GRADIVO V RUSKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – RUS

 • GRADIVO V SRBSKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – SRB

 • GRADIVO V ROMUNSKEM JEZIKU:

E-MANUAL “StartUP Your Dreams” – ROM

FAIRPLAY + BUBBLE FOOTBALL VS CORONAVIRUS

Obdobje izvajanja:  od 1. 1. 2021 – 31. 5. 2022.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta.

Sofinanciranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 6.548,00 EUR.

Opis projekta:

Bubble football ali nogomet z mehurčki je rekreacija/športna igra, kjer je igralec s telesom napol zaprt znotraj napihnjenega mehurčka. Igra se v skupinah v velikih notranjih prostorih ali na prostem. Splošna pravila igre so enaka kot pri nogometu. Igra je bila ustanovljena na Norveškem leta 2011, od tam se je širila v Veliko Britanijo. Septembra 2012 se je igra prvič pojavil v ZDA. Do leta 2014 je šport dosegel Novo Zelandijo. Ta igra je posebej priljubljena med mladostniki vseh starostnih skupin, saj je tako atraktivna, da se ji težko upreš. Igralci jo opisujejo z besedami “To je čista norost! Top!” Mehurček prenese fokus na druge dele igre – različne stike: spopade, udarce in druge napade.

Omogoča varno igranje, celo letenje zaradi zaletavanja, kar omogoča kanaliziranje in preusmeritev agresije mladostnika v samo igro. Stranski učinek oz. dodana vrednost je obilica smeha, saj ob varnem sproščanju “agresije” na igrišču, se hkrati transformirajo notranji konflikti in se sprožijo hormoni veselja in sreče. Tega danes mladim manjka.

Mehurčki so oblikovani tako, da se igralci izognejo poškodbam in modricam, poleg tega se lahko uporabljajo tudi dodatni kolenske ščitniki. Prav to dejstvo nosi močno sporočilnost socialne vključenosti, saj so lahko “nogometaši” tudi tisti, ki niso najbolj fit, ki jih je strah poškodb in besednih izrazov jeze in žalitev, ki so manjše rasti (140 cm je dovolj), ipd.

Metoda projekta

Socialna vključenost skozi prizmo športa, je več kot primerna za delo s ciljno skupino projekta, saj je usmerjena k aktivni participaciji vseh udeležencev, predvsem pa mladih izvajalcev in jih spodbujajo k sodelovanju in vključitvi. Ko udeleženci pokažejo razvite nove veščine in participacijo v tako posebni in zabavni športni dejavnosti, pridobijo med vrstniki priznanje in nemalokrat pravo občudovanje. To jim omogoča ozaveščanje občutka lastne vrednosti in vpliva na osebni in socialni razvoj mladostnika. Tudi udeleženci, ki prihajajo iz uspešnega vzgojnega prostora (»zdravo« okolje in družina), imajo izjemne rezultate na tem področju in tudi pozitivno vplivajo na mlade z manj priložnostmi in obratno.

 

Skupina mladih prostovoljcev je s projektom predvsem želela zadovoljiti svojo potrebo po:

 • socializaciji znotraj projektne skupine ter krepitvijo socialnih kompetenc pri iskanju in vključevanju novih/nepoznanih udeležencev
 • telesni/športni aktivnosti tudi v izrednih razmerah
 • krepitvi svojih vodstvenih, mentorskih in koordinacijskih veščin
 • izvedbi lastnega projekta ob minimalni podpori zaposlenih v Društvu SMC Maribor
 • aktivnem državljanstvu znotraj svojega lokalnega okolja ter
 • po zdravi zabavi ob prevzemanju odgovornosti za izvedbo 

 

Ob zaključku projekta je bil organiziran nacionalni turnir v BUBBLE FOOTBALL-u, z naslovom “DON’T LIVE IN A BUBBLE – KICK OFF EXCLUSION”. Na turnirju je tekmovalo kar 8 mladinskih ekip deklet in fantov, kjer je bilo zelo zabavno vzdušje, polno smeha, veselja in fairplaya.

SINHRONIZIRAN.SI

Obdobje izvajanja:  od 1. 8. 2020 – 31. 7. 2021.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta.

Sofinanciranje: Erasmus+ (v okviru programa Evropskih skupnosti Evropska solidarnostna enota): 7.644,00 EUR.

Projekt je namenjen razvijanju in širitvi pomena socialne vključenosti skozi artistične metode dela in vzgoji otrok ter mladih v domačem in širšem okolju. Preko različnih metod želimo vplivati na osebni razvoj udeležencev, socialnega vključevanja in aktivne participacije ter sobivanje v skupini.

Projekt je sestavljen iz 4 različnih artističnih metod – aktivnosti:

 • mladinski socialni cirkus, ki temelji na metodi cirkuške pedagogike in socialnega cirkusa
 • čarodejstvo oz. rokohitrstvo
 • twirling in
 • gledališče.

Preko projekta želimo doseči:

 • Ozaveščanje o vodenju zdravega način življenja.
 • Projekt kot varno, domače in zdravo okolje.
 • Socialno vključenost in aktivno participacijo.
 • Pozitivne medsebojne odnose in sodelovanje v timu ter spremljanje drugačnosti (poudarek na multikulturnost).
 • Aktivno sodelovanje in vključevanje v družbenih strukturah, kot je okolje, šola, zaposlitev, itd.
 • Življenjske lastnosti in vrednote.
 • Znanje, talente in spretnosti.
 • Razvoj in krepitev samopodobe in samozavesti.

Projekt omogoča, da se preko formalne organizacije sodeluje v projektu, ki rešuje družbene izzive, kot so vključevanje v delo in vzgajanje mladostnikov z manj priložnostnimi. Z druge strani, pa preko našega sodelovanja razvijamo in krepimo svoje spretnosti ter predstavljamo dodano vrednost in si znatno povečujemo možnosti za našo družbeno vključitev tudi z bolj kreativnimi pristopi in produkti. Projekt spodbuja in krepi solidarnost do socialno izključenih skupin, ki niso vključene v družbene aktivnosti ter so zanemarjena in družbeno izrinjene na socialni rob.

Cilji projekta so:

 • Spoznavanje in razumevanje artistične in cirkuške umetnosti in njenih disciplin ter cirkuško izražanje.
 • Razvoj psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti.
 • Sodelovanje in sobivanje v skupnosti.
 • Razvoj socialne mreže in socialno vključevanje.
 • Razvoj življenjskih lastnosti: vztrajnost, zaupanje, kreativnost, ustvarjalnost, odgovornost, itd.
 • Razvoj cirkuških disciplin oziroma veščin.
 • Spodbujanje multikulturnosti.
 • Priprava in izvedba artističnih delavnic.
 • Priprava in izvedba obeh skupnih nastopov (prostovoljci in uporabniki).
 • Razvijati in širiti metodo artističnega izražanja v mladinskem delu na lokalnem in nacionalnem nivoju.

 

 

 

IZZIVI MLADOSTNIŠTVA

KDO SEM – IDENTITETA MLADOSTNIKA

Sofinanciran projekt mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor v letu 2020

Obdobje izvajanja:  01.03.2020 – 30.11.2020
Sofinanciranje: MOM – 2.200,00 €
Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Projekt je namenjen za spodbujanje čustvene in socialne zrelosti mladostnikov ter krepitvi osebne identitete. Projekt daje priložnost neformalnemu učenju in večanju kompetenc, spodbuja osebno rast, krepi občutek lastne vrednosti in odgovornosti ter povečuje socialno vključenje posameznika.

V okviru projekta, ki ga sofinancira Mestna občina Maribor, bomo izvedli delavnice, ki ponujajo odgovore na vprašanja o tem: Kdo sem in kako dobro se poznam ter kaj me zaznamuje? Kako povedati ali se predstaviti, da me bodo drugi prav razumeli? Kdo sem, ko sem v skupini ljudi? Kako drugi gledajo name? Kako pomembno je mnenje drugih? Kaj je meni pomembno in kako to doseči?

Projekt omogoča:

 • osebno opolnomočenje udeležencev
 • pridobivanje kompetenc in veščin ter neformalnega znanja na področju osebne rasti, tudi na izkustveni ravni
 • boljše poznavanje sebe in posledično manj konfliktno komuniciranje z vrstniki, starši in člani razširjene družine ter okoljem
 • večja samostojnost in neodvisnost ob odsotnosti starševske skrbi in vzgoje
 • razumevanje in pozitivno vrednotenje različnosti zunanjega okolje v odnosu do internega okolja
 • širjenje posameznikove socialne mreže, povečanje čustvene, socialne in participacijske odgovornosti in iniciative v šoli in med prijatelji
 • lažje soočanje s predsodki do soljudi ter pri spoznavanju sebe, svojih prednosti in slabosti.

Strateško partnerstvo

STRATEŠKO PARTNERSTVO – Orodje za osebno opolnomočenje mladinskih delavcev

Obdobje izvajanja:  1.10.2018 – 30.9.2018

Financiranje: Erasmus+: 78.690,00€

Vloga Društva SMC Maribor: vodilni partner

Opis projekta:

V državah EU se mladostniki soočajo z mnogo duševnimi stiskami, motnjami ter diagnosticiranimi težavami v duševnem zdravju.  Partnerske države v tem projektu so v samem vrhu po stopnji samomorilnosti; Slovenija je na drugem, Belgija na petem in Poljska na sedmem mestu. Zaradi alarmantnih podatkov na področju duševnega zdravja mladih in smrti s samomorom, EU že od leta 2008 poziva mladinske organizacije ter vse, ki delajo z mladimi, da se usposobijo za prepoznavanje simptomov in se nanje hitro odzovejo.

Raziskave kažejo, da se od 19-28 % mladih sooča s težavami v duševnem zdravju: pomanjkanje volje, depresivno razpoloženje, samopoškodovanje, misel na samomor ali poskus.

Mladinskim delavcem manjka izkušenj in znanja iz vidika osebne rasti. Pokazala se je potreba po znanjih in veščinah na področju notranje-psihične interakcije in dinamike, ki posamezniku pomagajo ozavestiti svoje odnose na intrapsihični ravni.

Menimo, da je osebna rast kot orodje v mladinskem delu temeljnega pomena. Ni nadgradnja, temveč temelj, na katerem se gradi kvalitetno mladinsko delo in povezuje ostale aspekte mladinskega dela v smiselno in uporabno celoto. Če mladinski delavec, voditelj, trener dela na svoji osebni rasti, to vpliva na rast celotne skupine in posameznika v njej.

Menimo, da je poznavanje notranjih procesov na relacijskem nivoju ključnega pomena za osebno rast, ki bi morala biti temeljno orodje v mladinskem delu. To želimo z okrepljenim sodelovanjem med partnerji doseči na nadnacionalni ravni.

Začetek projekta: 1.3.2018, zaključek projekta: 30.4.2020. Trajanje projekta: 26 mesecev.

V projektu bomo s partnerskima organizacijama iz Poljske in Belgije razvijali novo, inovativno orodje v mladinskem delu – model osebne rasti po različnih metodah izkustvenega učenja, ki bo zajemal 5 ključnih modulov, ki si bodo smiselno sledili in se med seboj dopolnjevali in nadgrajevali.

 1.  INTEGRACIJA MOJE OSEBNOSTI (Upoštevanje lastnih življenjskih moči kot tudi spoštljivo upoštevanje drugega ter sposobnosti integriranja osebnih in socialnih doživetij.)
 2.  MOJ NAHRBTNIK (Integracija sporočil, ki so jih prejeli od svojih staršev v lastno osebnost.)
 3.  TO SEM JAZ (Srečanje z lastnim telesom – celostno sprejemanje sebe za čuteče oblikovanje telesne in socialne bližine.)
 4.  TRAJNI IN ZAČASNI ODNOSI (Mreža trajnih in začasnih odnosov.)
 5.  VIZIJE, CILJI IN KOMUNIKACIJA (Oblikovanje in vizualiziranje lastnih življenjskih ciljev in vizij.)

Module bomo razvijali na treh mednarodnih projektnih srečanjih in jih bomo testirali znotraj lastnih organizacij ter na kratkoročni mobilnosti osebja, na kateri se nam bodo pridružili tudi pridruženi partnerji.

• GRADIVO V SLOVENSKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – SL
Questionnaire for measuring personal growth – SL

• GRADIVO V ANGLEŠKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – EN
Questionnaire for measuring personal growth – EN

• GRADIVO V FLAMSKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – BE
Questionnaire for measuring personal growth – BE

GRADIVO V POLJSKEM JEZIKU:
E-MANUAL »PERSONAL GROWTH AS A TOOL« – PL
Questionnaire for measuring personal growth – PL

Moč mladosti

Projekt ŠIPK– Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020

Obdobje izvajanja:  v letu 2020

Vloga Društva SMC Maribor: partner projekta

V okviru projekta, ki so ga večinsko izvajali študentje Teološke fakultete (Enota Maribor; Zakonski in družinski študiji) in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Univerza v Mariboru; Medijske komunikacije), je nastal priročnik, ki si prizadeva za krepitev duševnega zdravja mladih in izobraževanje vseh, ki delajo z mladimi. Za ta namen so bile zasnovane delavnice za osebnostno rast, ki v ospredje postavljajo mladega človeka, krepijo njegove kompetence vodenja, pomagajo razvijati notranji potencial mladostnikov, obenem pa bistveno pripomorejo tudi k formiranju osebnosti mladega prostovoljca (animatorja, mentorja, voditelja). Študentje so delavnice izvedli v prostorih Društva SMC (partner projekta), sicer pa je gradivo uporabno tudi v drugih v delo z mladimi usmerjenih okoljih (druga društva, šole, centri itd.)

Vsebinsko se celoten priročnik usmerja v zorenje in opolnomočenje mladega posameznika, zato se dotika tematik, kot so: spoznavanje lastne identitete in samopodobe, spoznavanje z lastnimi talenti in oblikovanje ciljev, soočanje s stresnimi situacijami in rokovanje s čustvi, razumevanje drugih s poudarkom na empatiji, veščine medosebne komunikacije in veščine reševanja konfliktov. Delavnice so v osnovi zamišljene kot logično sosledje, vendar pa jih je možno izvesti tudi v poljubno zamišljenem vrstnem redu, ki ustreza tako izvajalcu in vodji programov, kakor tudi dinamiki in potrebam posamezne skupine.

Mladinski center

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  76.476,00 €

Sofinanciranje: MOM – 18.291,00 €, URSM – 9.352,00€

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Društvo SMC Maribor je lokalni mladinski center, lociran med blokovskimi naselji: Borova vas, Engelsova. Naša poglavitna dejavnost je pomoč socialno ogroženi mladini v lokalnem okolju po Don Boskovem preventivnem vzgojnem sistemu ter zagotavljanje organiziranega preživljanja prostega časa za mladino in otroke. Mladi se v našem SMC-ju družijo s svojimi sovrstniki in z njimi koristno preživijo svoj prosti čas v igri, didaktičnih aktivnostih in se udeležujejo kreativnih delavnic, prireditev, ki jih pripravljajo sami, pod vodstvom animatorja ali mladinskega delavca. V našem centru se mladi zbirajo v formalne in neformalne skupine ter se kot prostovoljci vključujejo v različne projekte našega društva na lokalni, regionalni, nacionalni in na evropski ravni. Poleg skupinskih aktivnosti mladim nudimo tudi učno pomoč in individualno svetovanje.

Poleg teh rednih dejavnosti smo si zadali, da bomo vodili tudi projekte v dobro vseh mladih na vseslovenskem nivoju. Ob vodenju teh projektov prednostno skrbimo za stalno rast in večanje odgovornosti mladih. Lahko rečemo, da mladi prostovoljci rastejo ob projektih s strani skupine, odgovornosti za kraj, regijo in tudi na nacionalni in mednarodni ravni. S tem skrbijo za svoj osebnostni razvoj in se vključujejo kot aktivni državljani v pobude v lokalnem in širšem okolju. V zadnjih 5-ih letih smo začeli razvijati psihosocialne programe na osnovi potreb zaznanih v lokalnem okolju in odprli svetovalnico za mlade ter njihove starše.

Izvajamo raznolike (individualne in skupinske) programe za mlade, družine, psihosocialne programe za mlade in družine na lokalnem, nacionalnem in EU nivoju.

Družinski center Objem

Obdobje izvajanja:  1.10.2018 – 30.9.2018

Projekt v celoti financira nemška škofovska konferenca Renovabis.

Vloga Društva SMC Maribor: projektni partner

Opis programa: 

V okviru društva deluje tudi družinski center, ki skrbi za snovanje projektov in izvajanje programov za družine. Gre za redne in občasne dejavnosti, ki dajejo prednost predvsem mladim staršem in tistim družinam, ki se znajdejo v kakršnikoli stiski. V centru deluje usposobljen tim s področja zakonske in družinske problematike, povezani pa smo z nekaterimi specializiranimi strokovnjaki, ki kot zunanji sodelavci ali prostovoljci nudijo svoje znanje. Poleg izobraževanja za zakonce, skupine za žene in predavanj za starše, organiziramo družinske izlete, vikende za družine, idr.

Svetovalnica

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  3.800,00€

Sofinanciranje: MOM – 250,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

V programskem dokumentu MSS »Zdravje mladih« beremo, da duševno zdravje mladih postaja v razvitem svetu vedno večji problem. Raziskave kažejo, da se od 19-28 % mladih sooča s težavami v duševnem zdravju. Slovenija je v vrhu po stopnji samomorilnosti v EU – na drugem mestu.  Svetovalnica je nastala na osnovi prepoznane potrebe po tovrstnem delu tudi s strani mladih. Svetovalnica je odprta vsak ponedeljek popoldan med 14.00-18.00 ter dodatno po potrebi.

Namenjena je mladim in njihovim staršem, družinskim članom v različnih oblikah stiske, ob vedenjskih težavah, regulaciji temeljnih afektov, nov pogled na stisko, travmo, obvladovanje jeze, nenasilna komunikacija.

Svetovanja izvajajo zaposleni s strokovnimi znanji na psihološkem in relacijskem ter socialnem in mediacijskem področju s ciljem pomagati mladim in njihovim družinam ob različnih oblikah stiske in težavah, z namenom osebnega opolnomočenja mladih ter uporabnikom dati orodja za lažje reguliranje afektov in jim pomagati pri relacijskih težavah.

Metode dela, ki jih uporabljamo pri izvajanju programa so pogovor, svetovanje, terapevtski prijemi izgradnje odnosa, ki zdravi ter elementi geštaltpedagogike.

Rezultati in ugotovljeni učinki dela: osebno opolnomočenje mladih, osvojitev tehnik reguliranja afektov s strani udeležencev, izboljšanje odnosa do sebe in drugih ter pozitivnejši odnos do življenja.

(Ne)Moč odnosa

Obdobje izvajanja:  od 2016

Sofinanciranje iz Renovabis

Vloga Društva SMC Maribor: projektni partner skupaj z Družinskim centrom OBJEM

Opis programa:

Tematski večeri z naslovom (Ne)moč odnosa potekajo pod okriljem društva SMC Maribor in Družinskega centra Objem. Rdeča nit tematskih večerov je svet odnosov, v katerega smo vpeti v vsakdanjem življenju na takšen ali drugačen način. Medosebni odnosi so lahko vir najgloblje sreče, lahko pa vir skrajnega obupa in bolečine. Program sestoji iz šestih tematsko obarvanih večerov s poudarkom na odnosih. Predavanja so namenjena pedagoškim delavcem, voditeljem skupin, staršem in vsem drugim, ki so pri svojem vsakdanjem delu tudi profesionalno vpeti v svet odnosov, ali pa jih preprosto zanima to področje.

.

Champions of growing up II and III

Obdobje izvajanja:  1.6.2017 – 30.4.2018

Financiranje: Erasmus +: 24.033,00 €

Vloga Društva SMC Maribor: vodilni partner

Opis projekta:

Projekt mladinske izmenjave Champions of GrowingUp II se je rodil iz potrebe nadgradnje uspešne izvedbe z namenom udeležencem ponuditi možnost, da pridobijo veščine za zdravo odraščanje in osebni razvoj, da bi izboljšali samouresničevanje in samospoštovanje v medkulturnem učnem okolju. Na osnovi uspešne prve izvedbe mladinske izmenjave v avgustu 2016, smo partnerske organizacije na osnovi feedbacka in zaključne evalvacije udeležencev, mladinskih delavcev, animatorjev in trenerk sklenile, da ponovno prijavimo projekt in ga v skladu z evalvacijo nadgradimo in spremenimo, zaradi prepoznane kvalitete projekta in pozitivnih učinkov.  Cilj mladinske izmenjave je, da okrepi mladostnike pri odkrivanju in razvoju njihovega pravega potenciala, pri razvijanju veščin za zdravo odraščanje ter pri izboljšanju samouresničevanja in samospoštovanja v medkulturnem učnem okolju.

V teku je tudi že nadgradnja prvih različic projekta, Champions of growing up III, ki ga bomo izvajali v letošnjem letu.

CILJI

Udeleženci bodo:

-pridobili samozavest

-pridobili neodvisnost

-spoštovali sebe in druge

-občutili potrebo za skupinsko delo in sprejemanje različnosti

-razvili veščine reševanja težav in vodstvene sposobnosti

-prevzeli odgovornost za svoja dejanja in odločitve

-razvili socialne in življenjske veščine

-pridobili izkušnje iz zdravega življenja

-razumeli potrebe in ozadje drugih

-pridobili smisel za skupnost in aktivno državljanstvo

-razvili smisel za enakost in poštenost

-spodbujali zavest in spoštovanje do okolja

-spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja

-izboljšali kompetence tujih jezikov ob upoštevanju široko evropsko jezikovno različnost

-dobili informacije o obstoječih možnostih in pogojih za razvoj evropskih projektov za sodelovanje z mladimi med EU državami, s posebnim poudarkom na Erasmus + Program;

-izmenjali najboljše prakse ter razvili neformalno mrežo mladostnikom, ki prihajajo iz EU držav.

PROFIL UDELEŽENCEV: mladostniki iz Slovenije, Italije, Madžarske, Estonije, Poljske, Slovaške, Latvije in Romunije.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 52 (5 mladostnikov + 1 mladinski voditelj po državi + 4 dodatni mladinski voditelji/od tega 2 trenerki kot podporni člana iz Slovenije)

TEMA IN VRSTA AKTIVNOSTI: Mladinska izmenjava v zvezi z razvojem in opolnomočenjem mladostnikov.

METODE: Metodologija, ki jo bomo uporabili je značilna za neformalno izobraževanje in učenje, za posamične in skupinske metode upoštevajoč potrebe po učenju udeležencev z ustvarjalnim pristopom (ples, petje, IT, šport ter vse drugo kar bi lahko bila učna izkušnja).

REZULTATI IN PREDVIDENI VPLIV: Udeleženci bodo imeli koristi od projekta tako, da bodo povečali:

-samozavest

-odgovornost in spoštovanje

-sposobnost učenja iz izkušenj

-sposobnost dela z drugimi v medkulturni raznolikosti

-kompetence pri medkulturnem učenju in mladinskem opolnomočenju;

-možnost mladinskega dela v Evropi.

Vpliv na lokalne skupnosti – aktivnost bo uporabila lokalno okolje kot orodje za učenje ter dosegla vzajemni vpliv na lokalno skupnost in mednarodno skupino.

DOLGOROČNE PREDNOSTI: Prejšnje izkušnje s tovrstnimi aktivnostmi so pokazale, da imajo udeleženci po povratku domov močneje evropske vrednote ter da so pripravljeni spodbujati svoje okolje k vključevanju v lokalne in evropske dogodke.

Skok v poletje

Obdobje izvajanja:  25. 6. 2018 – 6.7.2018

Vrednost projekta:  4.000,00 €

Sofinanciranje:

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program Skok v poletje je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih lahko mladim približamo na nov, zanimiv način. Vsak dan začenjamo s kratko dramsko igro, ki predstavljala eno od vrednot: spoštovanje, pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti – inkulturacija, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost, pomoč drugim, svoboda in ne-navezanost. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v posameznih skupinah, ki so oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji pod vodstvom mentorjev.

Program je načrtovan od 7:00 ure zjutraj pa do 16:00 popoldne, ko se aktivnosti dneva zaključijo.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imamo »običajne dneve« z igrami, delom v skupinah, delavnicami itd., ob torkih: starejši oroci-Pohorjet; mlajši otroci-Bumbar park , četrtke pa imamo rezervirane za razne izlete, na zadnje smo obiskali Muzej pračloveka v Krapini ter Motorik park – Gamlitz.

Cilj programa Skok v poletje je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo obogatile preživljanje počitniških dni.

Program smo prijavili na razpis Mestne občine Maribo »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2018  (http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15499) in čakamo na sofinanciranje. 

Obdobje izvajanja:  26.6.2017 – 7.7.2017

Vrednost projekta:  3.680,04 €

Sofinanciranje: MOM – 660,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program Skok v poletje je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih lahko mladim približamo na nov, zanimiv način. Vsak dan začenjamo s kratko dramsko igro, ki predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v posameznih skupinah, ki so oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji pod vodstvom mentorjev.

Program je načrtovan od 7:00 ure zjutraj pa do 16:00 popoldne, ko se aktivnosti dneva zaključijo.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imamo »običajne dneve« z igrami, delom v skupinah, delavnicami itd., ob torkih obiščemo kopališče Mariborski otok, četrtke pa imamo rezervirane za razne izlete, na zadnje smo obiskali ZOO v Zagrebu ter Motorik park – Gamlitz.

Cilj programa Skok v poletje je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo obogatile preživljanje počitniških dni.

Kamp izkustvenega učenja

Obdobje izvajanja:  15. 7. 2019 – 19. 7. 2019

Vrednost projekta: 3.960,00

Sofinanciranje:

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi se bodo obravnavale posamezne vrednote, ki bodo mladim približane na nov način. Vsak dan se bo pred zajtrkom začel s pol-urno zabavno in rekreativno skupinsko aktivnostjo, ki jo bodo vodili mentorji (ples, bansi, telovadba). Po zajtrku bomo nadaljevali aktivnosti s kratko dramsko ali socialno igro, ki bo predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot bo temeljno vodilo posameznega dneva. O njej se bo razpravljalo v posameznih skupinah, ki bodo oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih bodo mladi lažje razumeli in prepoznali potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti bodo vodili animatorji (srednješolci) pod vodstvom mentorjev. Ob popoldnevih se bodo izvajale delavnice, ki bodo približale šolske vsebine na izkustven in zabaven način: fizikalna delavnica, na kateri bodo na praktični način predstavljene zakonitosti fizike (kot na primer, zakaj se naša koža naježi, ko pridemo iz bazena, čeprav je zunaj toplo, ki bodo nato preskušene tudi ob vodnih igrah) in kemijska delavnica (različni preskusi na podlagi vsakodnevnega življenja), ekološka delavnica, na kateri se bodo otroci seznanili z načeli trajnostnega razvoja ter angleška delavnica, na kateri bomo z angleškimi pesmicami in zgodbami jezik približali našim mladostnikom. En dan pa bomo imeli celodnevni izlet – peš pohod, kjer si bomo sami pripravili kosilo in malici, imeli delavnice ter igre na prostem in se veselili ob vožnji z Easy Jetom, po poti in ob poti pa spoznavali naravne zaklade Pohorja.

Program je načrtovan od 7:45 ure zjutraj pa do 19:00 popoldne. Vsi udeleženci se bodo zbrali do 7:45 in dan začeli s skupno rekreativno aktivnostjo in dvigom zastave; in ob 9:00 nadaljevali z dramsko igro, v kateri bo predstavljena vrednota dneva. Po dramski igri (9:30) se bodo razdelili po posameznih skupinah in skozi igro  nadgrajevali svoje prepoznavanje vrednote. Ob 10:30 bomo udeležencem ponudili malico, po malici pa nadaljevali z ustvarjalnimi delavnicami vse do 12:30, ko sledi odmor za kosilo. Po kosilu se ob 14:00 nadaljuje program z igrami brez meja vse do 15:00, ko se začnejo delavnice, ki trajajo do 18:30 (ob 17:00 je kratek odmor za popoldansko malico), ko se aktivnosti dneva zaključijo in imamo večerjo. Ob 20: 00 uri se ponovno vsi zberemo v igralnici in se družimo ob igrah filmskem ali plesnem- Just Dance večeru. En večer bomo imeli nočni pohod z baklami, ob katerem bomo spoznavali gozd in njegove prebivalce v nočnih urah.

Cilj programa »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo pripomogle k pridobivanju novih znanj, veščin skozi izkustveno učenje ter obogatile preživljanje počitniških dni.

Delavnice in aktivnosti bodo vodili animatorji Društva SMC Maribor. To so srednješolci, ki bodo v programu tudi aktivno sodelovali ob podpori mentorjev.

Program smo prijavili na razpis Mestne občine Maribo »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2019  (Javni razpis za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2019) in čakamo na sofinanciranje. 


Obdobje izvajanja:  9. 7. 2018 – 13. 7. 2018

Vrednost projekta:  3.960,00 €

Sofinanciranje:

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

»KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih poskušamo mladim približati na nov način. Vsak dan začnemo s pol-urno zabavno in rekreativno skupinsko aktivnostjo, ki jo vodijo mentorji (ples, bansi, telovadba). Nato sledijo aktivnosti s kratko dramsko ali socialno igro, ki zmeraj predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v skupinah, oblikovanih glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji (srednješolci) pod vodstvom mentorjev. Ob popoldnevih so na vrsti delavnice, ki približajo šolske vsebine na izkustven in zabaven način: fizikalna delavnica, na kateri so na praktičen način predstavljene zakonitosti fizike (kot na primer, zakaj se naša koža naježi, ko pridemo iz bazena, čeprav je zunaj toplo, ki bodo nato preskušene tudi ob vodnih igrah) in kemijska delavnica (različni preskusi na podlagi vsakodnevnega življenja), ekološka delavnica, na kateri se bodo otroci seznanili z načeli trajnostnega razvoja ter angleška delavnica, na kateri poskušamo z angleškimi pesmicami in zgodbami jezik približati našim mladostnikom. Cel dan imamo rezerviran tudi za celodnevni izlet – pohod, na katerem si sami pripravimo kosilo in malici, prav tako pa ne izpustimo delavnic ter igre na prostem. V preteklem letu smo uživali ob vožnji z Easy Jetom, ob poti pa spoznavali naravne zaklade Pohorja.

  Program je načrtovan od 7:45 ure zjutraj pa do 19:00 popoldne. Ko se aktivnosti dneva zaključijo se zvečer ponovno zberemo v igralnici in se družimo ob igrah, filmskem ali plesnem- Just Dance večeru. Kak večer je zmeraj rezerviran za že tradicionalni nočni pohod z baklami, ko lahko na nevsakdanji način skupaj spoznavamo gozd in njegove prebivalce v nočnih urah.

  Cilj programa: »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki je obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki lahko pripomorejo k pridobivanju novih znanj, veščin skozi izkustveno učenje ter obogatijo preživljanje počitniških dni.

                                                                 ________________________________________________________________________

Obdobje izvajanja:  8.7.2017 – 13.7.2017

Vrednost projekta:  3.966,04 €

Sofinanciranje: MOM – 1.469,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

»KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih poskušamo mladim približati na nov način. Vsak dan začnemo s pol-urno zabavno in rekreativno skupinsko aktivnostjo, ki jo vodijo mentorji (ples, bansi, telovadba). Nato sledijo aktivnosti s kratko dramsko ali socialno igro, ki zmeraj predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v skupinah, oblikovanih glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji (srednješolci) pod vodstvom mentorjev. Ob popoldnevih so na vrsti delavnice, ki približajo šolske vsebine na izkustven in zabaven način: fizikalna delavnica, na kateri so na praktičen način predstavljene zakonitosti fizike (kot na primer, zakaj se naša koža naježi, ko pridemo iz bazena, čeprav je zunaj toplo, ki bodo nato preskušene tudi ob vodnih igrah) in kemijska delavnica (različni preskusi na podlagi vsakodnevnega življenja), ekološka delavnica, na kateri se bodo otroci seznanili z načeli trajnostnega razvoja ter angleška delavnica, na kateri poskušamo z angleškimi pesmicami in zgodbami jezik približati našim mladostnikom. Cel dan imamo rezerviran tudi za celodnevni izlet – pohod, na katerem si sami pripravimo kosilo in malici, prav tako pa ne izpustimo delavnic ter igre na prostem. V preteklem letu smo uživali ob vožnji z Easy Jetom, ob poti pa spoznavali naravne zaklade Pohorja.

  Program je načrtovan od 7:45 ure zjutraj pa do 19:00 popoldne. Ko se aktivnosti dneva zaključijo se zvečer ponovno zberemo v igralnici in se družimo ob igrah, filmskem ali plesnem- Just Dance večeru. Kak večer je zmeraj rezerviran za že tradicionalni nočni pohod z baklami, ko lahko na nevsakdanji način skupaj spoznavamo gozd in njegove prebivalce v nočnih urah.

Cilj programa: »KAMP IZKUSTVENEGA UČENJA« je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki je obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki lahko pripomorejo k pridobivanju novih znanj, veščin skozi izkustveno učenje ter obogatijo preživljanje počitniških dni.

Velikani upanja

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  1.200,00€

Sofinanciranje: MOM – 400,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa: 

Program VELIKANI UPANJA  je metoda osebnega opolnomočenja otrok in mladostnikov s pomočjo prilagojenega mentorskega dela v paru.

Program je bil zasnovan tako, da je prinašal spremembe v življenje mentorja in udeleženca programa. Pri vzpostavljanju para smo sledili medsebojni sprejemljivosti in z jasnimi določili zmanjševali možnost neuspeha. Mentor je lahko odrasla oseba, ki z mentorirancem ni v poslovnem, osebnem, terapevtskem ali sorodstvenem odnosu.

Na osnovi  tega novega odnosa, ki nudi prostor za rast, napredek in presežnost, se udeleženca vidita kot akterja, se medsebojno sprejemata, spoznavata nove dimenzije odnosa in se zaradi različnosti osebnih pogledov vidita v povsem novi luči. Prav ti elementi usmerjeni v konstruktivno rast, namesto prepuščeni destruktivnosti konflikta,zagotavljajo izjemno uspešnost programa.

Temeljni cilj mentorstva, s tem pa tudi programa kot celote, je bil vzpostavitev nesebičnega, darovanjskega, ljubečega, sakralnega odnosa v paru (Velikanom in Malim).

V središče posegov je postavljen posameznik in ne količina strokovnih posegov. Mentoriranec ob drugem mnenju, ki mu ga predstavlja mentor, lažje in bolj učinkovito sprejema tiste oblike strokovnih posegov, ki dejansko vodijo k spremembi ali po potrebi h korekciji deviantnosti.

Program Velikani upanja je postavil v Sloveniji nove standarde na področju individualne medosebne pomoči pri delu z otroki in mladostniki, udeležencem v polnosti dosegati svoj potencial s pomočjo profesionalno podprtega osebnega pristopa – mentorskega odnosa. Program se je trudil izboljšati celoten spekter posameznikovega življenja od trenutnega stanja k svetlejši prihodnosti. Hkrati se je zavzemal za spremembo na vseh področjih, tako tistih s primanjkljajem, kot na močnih področjih. Pri posamezniku si je tako hkrati prizadeval za boljši šolski uspeh, za primerno osebno opolnomočenje, za kvaliteto družbenih odnosov, za večanje ugleda v okolju, kot za odpravo ali vsaj zmanjševanje prirojenih ali pridobljenih socialnih ali zdravstvenih anamnez. Program je s svojim edinstvenim osebnim pristopom in široko strokovno interdisciplinarno podporo pripomogel k preprečevanju oz. zmanjšanju deviantnega obnašanja otrok in mladostnikov. Program je podprl in krepil prijateljske odnose med odraslim mentorjem in udeležencem predvsem iz socialno šibkejših okolij.

Pasti odraščanja

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  1.000,00 €

Sofinanciranje: MOM – 200,00 €

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa: Program je bil namenjen ozaveščanju o aktualnih težavah in problemih, s katerimi se soočajo mladi v sodobnem družbenem in družabnem okolju in na katere ne dobijo rešitve v okviru izobraževalnega sistema ali družinskega okolja.  Na delavnicah so bili predstavljeni tako načini prepoznavanja težav kot tudi njihove rešitve. Obravnavane teme so bile:

medvrstniško nasilje, motnje hranjenja, samopoškodovanje ali avtoagresija , ujeti v virtualno, obvladovanje jeze in nenasilna komunikacija.

Izvedli smo 3 izvajanja programa na različnih lokacijah v MO Maribor.

3.4. Cilji programa :

Cilj programa je bil zagotoviti boljše razumevanje in (pre-)poznavanje teh težav, dosežen pa z izvajanjem delavnic v mladinskih centrih, mladinskih organizacijah, šolah, dijaških domovih… Na delavnicah so bili predstavljeni načini prepoznavanja navedenih težav in možnosti za njihovo reševanje, kar je bil tudi glavni cilj programa. Na delavnicah so se tudi presegli uveljavljeni stereotipi, ki se držijo mladih z navedenimi težavami, problematika pa bo prešla iz črno-belih okvirjev doumevanja v barve vsakdanjega življenja.

3.5. Navedi ciljno skupino, ki ji je program namenjen: mlajši mladostniki, mladostniki, starši, vzgojitelji, učitelji

3.6. Navedite metode dela, ki bodo uporabljene pri izvajanju programa:

– predavanje

3.7. Navedite pričakovane rezultate programa in ugotovljene učinke dela:

– Osebno opolnomočenje mladih

– osvojitev tehnik reguliranja afektov s strani udeležencev

– izboljšanje odnosa do sebe in drugih

– pozitivnejši odnos do življenja

– lomljenje tabujev o obravnavanih temah