V korak z mladimi

Zakaj SANJE? »Dovoli si sanjati, verjemi vase, vse je mogoče,« so fraze, s katerimi pomembni odrasli nagovarjamo mlade, ki se morajo na svojo karierno pot šele odpraviti in poiskati sanjsko zaposlitev. Sanje in vera vase nista dovolj – da bi mladi lahko izkoristili talente in denar služili z delom, ki jih osrečuje in izpolnjuje, se morajo naprej dobro zavedati svoje identitete in razviti veščine, ki jim bodo pomagale poiskati pravo življenjsko smer in se osamosvojiti. Prav mladi imajo ogromno inovativnih zamisli in rešitev, nimajo pa osebnih kompetenc za njihovo realizacijo.

Z mednarodnimi partnerji iz Estonije Severne Makedonije in Romunije smo izdelali inovativno orodje, usmerjeno v spodbujanje inovativnih idej, krepitev motivacije in temeljito pripravo na suveren vstop na poslovno-podjetniški parket znotraj EU. Obenem pa želimo, da to orodje okrepi tudi kompetence mladinskih, svetovalnih, pedagoških, podpornih delavcev na področju inovativnega razmišljanja in osebnostne rasti ter omogoči uspešen prenos le-teh v prakso.

Društvo SMC Maribor, v soorganizaciji z mednarodnimi projektnimi partnerji pripravljamo mednarodno konferenco z naslovom START UP YOUR DREAMS: EU IS YOUR STAGE. Potekala bo v živo, v Majcnovi dvorani na sedežu Društva SMC Maribor, Engelsova ul. 66, Maribor med 9.30 in 14.30 uro.

Kje so izzivi? Kakšne so zaposlitvene možnosti za mlade? Kaj ima integracija z osebno in poslovno rastjo mladih? Kako lahko pomagamo mladim uresničiti njihove sanje? Kaj lahko prispevamo k temu polju? To je nekaj vprašanj na katera bomo odgovarjali na letošnji konferenci.

Žarko Markovič, koordinator za delodajalce EURES, ZRSZ.

PREDAVATELJA:

1. Mag. Dr. Franz FEINER
Priznan, sedaj že upokojen, profesor, predavatelj doktor pedagogike na PA Graz-Eggenberg
in KPH Graz za poučevanje naravoslovja, analizo poučevanja, versko vzgojo, biografsko delo
in coaching; Področja delovanja: akademski pedagoški coaching, ki zajema: pedagoško
sistemsko svetovanje, obvladovanje konfliktov in stresa ter obvladovanje kriz, izrednih
razmer in podpore. Avtor in založnik številnih veroučnih in didaktičnih del za različne vrste
šol (HS, AHS, PTL in ASO) ter računalniških programov za verouk; Publikacije o žariščih
raziskovalne dejavnosti.
Franz je priznani geštalt pedagog, sveovalec, trener, življenjski socialni svetovalec ter
terapevt (transakcijska analiza), redno objavlja priročnike na temo spodbujanja čustvenih in
socialnih veščin, obvladovanja stresa in etične vzgoje za življenje, ki so namenjeni tako
mladim, kakor tudi njihovim mentorjem. Izvajajo strokovna predavanja o za-upanju v
življenje.
Mednarodni EU projekti “RE-CREATION. Creative Approaches to Social, Moral and
Religious Education and Personal Development«, ETHOS za dialoško trajnostno prihodnost
(2012 – 2014) in nadaljevalni projekt ETHIKA (2014 – 2017); tudi Recikliraj najprej sebe
(2022-2023).
Predavanja, delavnice in tečaji na mednarodnih simpozijih in kongresih:
Univerza v Ljubljani (Slovenija), Univerza v Ružomberoku (Slovaška), Bad Honnef
(Nemčija), Riga (Latvija), Cieszyn (Poljska), Univerza v Brnu (Češka), Univerza v
Dniprodzeržinsku (Ukrajina), Tuzla (Bosna), Univerza v Salzburgu (Avstrija), Univerza v
Trierju (Nemčija) in več univerz v Avstriji.
Težišče raziskave: Inkluzivno izobraževanje: Zaznavanje heterogenosti; IKT v pedagogiki in
didaktiki; interdisciplinarno povezovanje humanističnih ved; Etični temelji, življenjska
vrednost in smiselna naravnanost mladih.

Distinguished, now retired professor, lecturer, doctor of pedagogy at PA Graz-Eggenberg and
KPH Graz for teaching natural sciences, analysis of teaching, religious education,
biographical work and coaching; Areas of activity: academic pedagogical coaching, which
includes: pedagogical system consulting, conflict and stress management, crisis management,
emergency situations and support. Author and publisher of numerous religious and didactic
works for various types of schools (HS, AHS, PTL and ASO) and computer programs for
religious education; Publications on the foci of research activity.
Franz is a renowned gestalt pedagogue, counselor, trainer, life social consultant and therapist
(transactional analysis), regularly publishes manuals on the topic of promoting emotional and
social skills, stress management and ethical education for life, which are intended for both
young people and their mentors. They conduct professional lectures on trust in life.
International EU projects "RE-CREATION. Creative Approaches to Social, Moral and
Religious Education and Personal Development", ETHOS for a dialogic sustainable future
(2012 – 2014) and the follow-up project ETHIKA (2014 – 2017); also Recycle Yourself First
(2022-2023).
Lectures, workshops and courses at international symposia and congresses:
University of Ljubljana (Slovenia), University of Ružomberok (Slovakia), Bad Honnef
(Germany), Riga (Latvia), Cieszyn (Poland), University of Brno (Czech Republic), University

of Dniprodzerzhinsk (Ukraine), Tuzla (Bosnia), University in Salzburg (Austria), the
University of Trier (Germany) and several universities in Austria.
Focus of research: Inclusive education: Perception of heterogeneity; ICT in pedagogy and
didactics; interdisciplinary integration of humanities; Ethical foundations, the value of life and
the meaningful attitude of young people.

2. Ddr. Stanko GERJOLJ
Ddr. Stanko Gerjolj, sedaj že upokojeni profesor, je vrhunski znanstvenik na pedagoškem in
psihološkem področju. Bil je predavatelj na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, njen
dekan ter tudi predstojnik Katedre za pastoralno in oznanjevalno teologijo. V povezavi z
izzivi vzgoje in učenja je poglabljal znanje o integrativni geštalt pedagogiki, s čimer še danes
bogati slovenski in evropski prostor. Objavil je več kot 880 biografskih zapisov, med njimi
tudi pet monografij.
Študiral je teologijo na Teološki fakulteti v Ljubljani, magisterij (1982) in doktorat (1986) pa
je naredil na Teološki fakulteti Univerze v Innsbrucku. Paralelno s podiplomskim študijem
teologije je vpisal pedagogiko in psihologijo na Fakulteti za humanistične vede Univerze v
Innsbrucku. Tudi ta študij je zaključil z doktoratom (1995).
Posebej ga je zanimala geštalt pedagogika, kjer je leta 2001 pridobil naziv Geštalt trener.
Dolgo časa je skrbel za izobraževanje geštalt pedagogike v Sloveniji in od 2013 do 2019
predsednik Društva za krščansko geštalt pedagogiko. v Evropi. Na državni ravni je bil od leta
2009 do 2013 član Strokovnega sveta RS za šolstvo. Objavil je 5 znanstvenih monografij (dve
v nemščini, eno v hrvaščini) in preko 100 znanstvenih razprav in člankov. Sodeloval je pri
številnih raziskovalnih projektih na nacionalni in mednarodni ravni ter bil gostujoči
predavatelj na številnih univerzah po Evropi in ZDA.
Njegove znanstvene reference so ovrednotene na:
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20230228_150232_a4395875.html

Distinguished, now retired professor, ddr. Stanko Gerjolj has worked as full professor at the
Faculty of Theology of the University of Ljubljana from 2012 to 2021. From 1993 to 1996 he
worked as a school psychologist in the counseling department of the Catholic High school in
Ljubljana. In the period from 2008 to 2012 he had been the Dean of the Faculty of Theology
of the University of Ljubljana. His scientific research and teaching are in the areas of
psychology of education, especially in connection with the teaching of humanistic, ethical,
and religious contents. He has been especially interested in Gestalt pedagogy, where he
obtained the title of a Gestalt trainer in 2001. He had been for a long time in charge for
educating Gestalt pedagogies in Slovenia and from 2013 to 2019 the chairperson of the
Association for Christian Gestalt pedagogy in Europe. On the national level he had been from
2009 to 2013 a member of the Expert Council of the Republic of Slovenia for Education. He
has published 5 scientific monographs (two in German, one in Croatian) and over 100
scientific papers and articles. He has participated in several research projects on the national
as well as on the international level and has been visiting lecturer at many universities around
Europe and USA.

His scientifical references are evaluable in:
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20230228_150232_a4395875.html

PODROBNEJŠI URNIK KONFERENCE:

9:00 – 9:30 Registracija

9.30 –  9.45 Uvod

9.45 – 10:45 Predavanje s pogovorom: Žarko Markovič ZRSZ EURES svetovalec »Zaposlitvene možnosti mladih v EU«

10.45 – 11:00 Odmor

11:00 – 12:00 Predavanje s pogovorom: dr. Franz Feiner »Opolnomočenje za osebno rast in socialno integracijo skozi ozaveščanje in resonanco«

12:00 – 12:45 Predavanje s pogovorom: ddr. Stanko Gerjolj »Vpliv različnih inteligentnosti na integracijo skozi prizmo delovanja možganov«

12:45 – 13:30 Odmor s pogostitvijo

13:30 – 14:00 Predstavitev projekta in novega orodja #StartMEup, Sanja Obaha Brodnjak in Marjan Naumoski

14.00 – 14:30 Povzetki in zaključek konference

Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.

PRIJAVE

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

International conference START UP YOUR DREAMS: EU IS YOUR STAGE

Why DREAM? “Allow yourself to dream, believe in yourself, everything is possible,” are phrases that we important adults use to address young people who have yet to embark on their career path and find their dream job. Dreams and self-belief are not enough in order for young people to make use of their talents and earn money through work that makes them happy and fulfilling, they must continue to be well aware of their identity and develop skills that will help them find the right direction in life and become independent. It is young people who have a lot of innovative ideas and solutions, but they lack the personal competence to realize them.

Together with international partners from Estonia, North Macedonia and Romania, we created an innovative tool aimed at promoting innovative ideas, strengthening motivation and thoroughly preparing for the sovereign entry into the business and entrepreneurial floor within the EU. At the same time, we want this tool to strengthen the competences of youth, advisory, teaching and support workers in the field of innovative thinking and personal growth, and enable their successful transfer into practice.

Društvo SMC Maribor association, in co-organization with international project partners, is preparing an international conference entitled START UP YOUR DREAMS: EU IS YOUR STAGE. It will take place live, in the Majcnova Hall at the headquarters of the Društvo SMC Maribor, Engelsova ul. 66, Maribor between 9:30 a.m. and 2:30 p.m.

What are the challenges? What are the employment opportunities for young people? What does integration have to do with the personal and business growth of young people? How can we help young people realize their dreams? What can we contribute to this field? These are some of the questions we will answer at this year’s conference.

SCHEDULE OF THE CONFERENCE:

9:00 – 9:30 Registration

9.30 – 9.45 Introduction

9:45 a.m. – 10:45 a.m. Lecture with discussion: Žarko Markovič ZRSZ EURES consultant

“Employment opportunities for young people in the EU”

10:45 – 11:00 a.m. Break

11:00 – 12:00 Lecture with discussion: dr. Franz Feiner

“Empowerment for personal growth and social integration through awareness and resonance”

12:00 – 12:45 Lecture with discussion: ddr. Stanko Gerjolj

“The influence of different intelligences on integration through the prism of brain function”

12:45 – 13:30 Break with refreshments

13:30 – 14:00 Presentation of the project and the new tool #StartMEup,

Sanja Obaha Brodnjak and Marjan Naumoski

14:00 – 14:30 Summaries and conclusion of the conference

The conference will be held in English.

sign-up

Morda vas zanima tudi